Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

SGK borçları icra takibine ilişkin soru ve cevaplar (2)

1 Nisan 2019 Pazartesi 12:23 Güncelleme : 1 Nisan 2019 Pazartesi 12:23

Soru 10-Borcunu ödemeyenlerin banka hesapları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması mümkün müdür?

Cevap 10-Borçlunun banka hesapları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilir.

Soru 11-Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap 11-Borçlulara ait Emniyet Genel Müdürlüğünde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve trafikten men işlemleri yapılabilmektedir.

Soru 12-Kuruma olan borçlar taksitler halinde ödenebilir mi?

Cevap 12-Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde üniteye olan tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir.

Soru 13-Taksitlendirme işlemleri için nereye müracaat edilmelidir?

Cevap 13-Borçların tecil ve taksitlendirilebilmesi için işyeri dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru 14-Taksitlendirme işlemleri için hangi belgeler istenilmektedir?

Cevap 14-a)Talep dilekçesi,

b)Mali durum belgesi veya raporu,

c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.

Soru 15-Tecil ve taksitlendirmelerde alınacak teminat tutarı nedir?

Cevap15-50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır.

50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.

Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Soru 16-Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak neler kabul edilmektedir?

Cevap16-a)Para,

b)Banka teminat mektubu,

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

d)Borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.)

Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

Soru17-Teminat olarak verilen gayrimenkullerin değer tespiti kimler tarafından yapılmalıdır?

Cevap 17-a)Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

b)Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,

c)Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

ç)Bankalar ve Sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

d)Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.

Soru 18-Borcun taksitlendirilmesi halinde teminat dışındaki hacizler kaldırılır mı?

Cevap 18-Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile banka mevduatları üzerindeki hacizler ve teminat haricindeki diğer mallar üzerindeki hacizler tecil ve taksitlendirme karar tarihi itibariyle kaldırılır.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün