;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

İşyeri nedir ? İşveren nedir ?

12 Mart 2019 Salı 02:24 Güncelleme : 12 Mart 2019 Salı 02:24

İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler

İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

      Daimi mahiyetteki işyerlerinde işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

      Gerçek kişi işverenler bakımından kendilerinin tüzel kişiler için ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, bir ay içinde kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndereceklerdir.İmza sirkülerini kuruma vermesi gereken kişilerin, üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, istenilen imza sirküleri artık istenilmez.İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndereceklerdir

Yerleşim belgesi ve imza sirkülerinin dışında;

      Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

      Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

      İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını

      İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesini,

işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. Bahsekonu belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar ayrıca kurum tarafından istenilmeyecektir.

 

Şirketlerin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması Halinde İşyeri Tescili


İşyeri bildirgesinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilmesi gerekmektedir.
İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmemesi, ancak değişikliğin, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilmesi yeterli bulunmaktadır.

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün