Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Kur’an-I Kerim’deki Kıssalarla İlgili Bilgi

3 Ocak 2020 Cuma 10:10 Güncelleme : 3 Ocak 2020 Cuma 10:10

Kuran-ı Kerim’de, daha önceki peygamberlerle, eski kavimlerin başından geçen olaylar, ders alınması, ibret olarak görülmesi, daha dikkat çekici olabilmesi gibi sebeplerle kıssalar halinde anlatılmaktadır.

Kitabımız Kuran’da İbretlik kıssalara, ders alınması ve örneklendirilmesi bakımından geniş yer verilmiştir.

 

KISSALARIN ÇEŞİTLERİ

 

Kuran-ı Kerim’deki bu Kıssaları, genelleştirerek çeşitlerini belirlemek isteyenlerin, olayların tür ve çeşitliklerine göre beşe, altıya ayırdıklarını görüyoruz. Bu, biraz teferruatlı bir ayrım olarak göründüğünden biz, daha bir kısa yol olarak ve bunun da yeterli olacağını düşünerek üçe ayırmakla yetineceğiz.

 

1) Peygamberlere ve bizim peygamberimize ait kıssalar,

2) Daha önceki dönemlerde yaşamış kabile, kavim ve Ashap gibi topluluklara ait kıssalar,

3) Peygamber olmayan kişi ve kişilere ait kıssalar olmak üzere.

 

1)Peygamberlerle ilgili kıssalar: Tarih boyunca gönderilen bazı peygamberler zamanında olan olaylarla ilgili kıssalardır. Hz. Lut zamanında yaşayan Lut kavmi ile ilgili kıssa gibi, Nuh Aleyhisselam zamanında gerçekleşen Nuh Tufanı kıssası gibi kıssalar peygamberlerle ilgili kıssaları oluşturur.

2)Daha önce yaşayan Kavim, kabile, Ashap gibi toplulukların yaşadıkları olayları konu edinen kıssalar: İkinci tür kıssalar sınıfına sokulmaktadır. Bu görüşe örnek olarak, Ad Kavmi, Semud Kavmi ve Ashab-ül Eyke gibi kavimlerle ilgili olan kıssalar gösterilebilir.

3)Peygamber olmayan diğer kişilerle ilgili kıssalar: Firavun gibi, Zülkarneyn gibi, Lokman Hekim gibi kişilerle ilgili kıssalardır.

 

KISSALARIN KURAN’DAKİ

KAPSAM ORANI:

 

Kuran’daki kıssalar”, kitabımızda azımsanamayacak oranda bir yer tutar. Anlatılan kıssalar, sadece daha önceki peygamberler zamanında olan ya da sadece eski kavimlere ait olan kıssalar değildir. Kuran’da, peygamberimiz Hz. Muhammed zamanına ait kıssalar da yer alır.

Kıssalar, önemli mesajlar veren yaşanmış olaylar olarak görüldüğü için ve bu kıssalardan haberdar olan Kavimler de toplumlar da aynı hatayı yahut da benzer hataları işlemekten kaçındıkları, kaçınacakları için Kuran’da kıssalara önem verilir.

Bu sebeple bazı İslam bilim adamları, Kuran’daki kıssaların ele alındığı, işlendiği kökünün araştırıldığı “kıssalar bilimi” adı altında ayrı bir bilim dalının kurulmasını bile isterler. Yani aynen tarih gibi, hadis gibi bağımsız bir bilim haline getirilmesini ve bunun da çok faydalı olacağını savunurlar.

Kuran’daki kıssaların kapsadığı oran hakkında net bir tespit yoktur. Bazı İslâm uleması Kuran’ın üçte birinin kıssalardan oluştuğunu söylerken, bir kısım İslâm bilginleri dörtte üçünü kapsadığını savunurlar. Bazı bilim adamları da Kuran’ın yarısını kapsadığını savunurlar. Yani net bir tespit oranı yoktur.

Ancak kıssalar, Kuran-ı Kerim’de oldukça önemli oranda bir yer kapsamaktadır. Kıssaların Kuran’da önemli oranda yer kapsadığı konusunda İslâm uleması hemen hemen hem fikirdir. Kuran’ın yarısını kapadığı konusunda da bir birleşme olduğu söylenebilir.

 

KUR’AN’DAKİ KISSALARA

AİT FARKLI GÖRÜŞLER:

 

Kuran-ı Kerim’de ders alınması amacı ile anlatılan bu kıssalar, yani eski kavimlerin başlarından geçen olaylar günümüzde farklı yorumlara neden olmaktadır. Anlatılan bu kıssaları bazı çevreler, yanlış bir düşünce ile “Kuran hikâye ile dolu” şeklinde bir görüşe bağlamaya çalışmaktadır. Bir kısım insanlar ise bu olaya, eskilerin hikâyeleri diye bakmaktadır. Yine bir kısım insanlar da bunları, gerçekleşmemiş fantezi türünden olayların anlatımı şeklinde görmektedir.

Kuran-ı Kerim-i kabul etmeyen bazı çevreler, insanların akıllarında şüphe uyandırabilmek için bu kıssaları “eskilere dayandırılan, olmamış masallar” olarak anlatarak kafalarda şüphe uyandırmaya çalışırlar..

 

KISSALARDA AĞIRLIK

HELAK EDİLEN KAVİMLERDE

 

C. Allah tarafından ders alınması amacı ile nakledilen, ibretlerle dolu bu kıssaların büyük bir bölümünü, lanetlenen ve helak edilen kavimlerin kıssaları oluşturur. Dine, Kuran’a inanmadığı anlaşılan bazı kişiler, bu tür kıssaların diğer semavi dinlerde de olmasını, bazı yazıt ve kitabetlerde de değişik kavim ve halklara mal edilerek anlatılmış olmasını, Kuran-ı yalanlamak için koz olarak kullanmaya çalışırlar. Bu görüşler, itibar edilecek görüşler olmaktan uzaktır.

Kuran’da bu durumda olanlarla ilgili olarak Enam Suresinin 25. Ayet’inde C. Allah: “Onlardan senin (okuduğun kuran-ı) dinleyenler de vardır, fakat onu anlamalarına, engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarının üstüne de ağırlık verdik. Onlar, (bu sebeple) her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. (Değil ki kıssalara inansınlar) hatta onlar sana geldiklerinde (bu Kuran eskilerin masallarından başka bir şey değildir.) diyerek seninle tartışırlar.” buyuran C. Allah, kıssalardan ders çıkarma yerine Kuran-ı reddetmeye kalkanların kalplerinin Allah tarafından mühürlü olduğu, o durumdakilerin de mucizeye bile inanamayacaklarını anlatmaktadır. Ve dolayısı ile bu durumdakilerin görüşlerinin geçersizliği iletilmektedir.

 

KUR’AN’DA, KISSALARIN NİÇİN

ANLATILDIĞININ AYETLERLE AÇIKLANMASI:

 

Kitabımız Kuran’da, anlatılan kıssaların hangi sebeplerle anlatıldığı ile ilgili izahlar vardır. Biz bu Ayet’lerden bir kaçını anlatmakta yarar görüyoruz.

Yusuf Suresi 111.Ayet:“Ant olsun onların (geçmiş peygamberler ve onların ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.

Hud Suresi 120. Âyet’in’de peygamberimize hitaben “(Ey Resulüm!) Peygamberlerin (Kuran’da anlatılan) haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir.”

Hud Suresi 100.Ayet’i,”(Ey Muhammed!) İşte bu anlatılanlar, halkı helak olmuş memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Biz onu sana bildiriyoruz. Bu kıssalardan (bugüne kadar izleri) kalan da vardır. Biçilmiş ekin gibi (yok olanı) da vardır.”

Yusuf Suresi 3.Ayet: (Ey Resulüm) Biz sana bu Kuran’ı vahyetmekle, geçmiş milletlerin haberlerini en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce elbette bilmeyenlerdendin”(Yusuf-3)

C. Allah bu dört Ayet’inde de, Kuran’daki kıssaların niçin anlatıldığını en güzel şekilde anlatmıştır. Artık bunun üzerine söylenecek daha fazla bir şey de kalmamaktadır. Bu kıssaların anlatılmasının bir hikmeti olduğu elbette kesindir. Bizlere düşen bu kıssalardan gerekli dersleri alabilmektir

 

KUR’AN’DA ALLAH’IN (CC) ÖFKESİNİ

ÜZERİNE ÇEKEREK HELAK EDİLDİĞİ

BİLDİRİLEN KAVİMLER:

Kur’an-ı Kerim’de helak edildiği bildirilen ve sırası ile incelenecek olan 17 kavim ile helak edilen bağ ve bahçeler aşağıya çıkarılmıştır:

1)Nuh Kavmi,2) Lut Kavmi,3) ) Ad Kavmi, 4) Semud Kavmi,5) Medyen Ashabı, 6) Eyke Halkı, , 7) Firavunun ordusu, 8) Sebe Halkı, 9) Res Ashabı, 10) Karye Ashabı, 11) Sept Ashab 12) Tübba Kavmi, 13) Uhdud Ashabı 14) Müte’fike Halkı 15) Fil Ashabı, 16) Hicr Halkı, 17) İrem Şehri halkı, 18) Helak olan bahçeler ve zenginlikler.

 

MALI MÜLKÜ-BAHÇESİ

HELAK OLANLAR:

 

Bu bölümde de bahçeleri, zenginlikleri helak olanlar anlatılır.

 

Allah’ın gazabına

uğrayan kişiler:

 

Kur’an-ı Kerim’de helak edildiği bildirilen ve sırası ile incelenecek olan 18 kişi de aşağıdaki gibidir:

1) Nuh’un oğlu, 2) Nuh’un eşi, 3) Lut’un eşi, 4) Firavun 5) Nemrut, 6)Karun, 7)Haman, 8) Sâmiri, 9) Belam, 10)Calut, 11)Samut, 12) Salam,13)Ebu Lehep, 14) Ebu Cehil, 15)Velid b.Mugire 16) Nadir b.El Haris, 17) Kaab b.Eşref, 18) Hıristiyan Rahip Ebu Âmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün