Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Sosyal güvenlik kurumunda yersiz ödeme

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:24 Güncelleme : 15 Kasım 2017 Çarşamba 10:24

Sosyal güvenlik kurumunda yersiz ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu; iş kazası , meslek  hastalığı, hastalık, analık , genel sağlık sigortası , malullük, yaşlılık ölüm hallerinde sigortalı veya hak sahiplerine geçici iş görmezlik ödeneği ödemekte, şartların taşınması halinde ise aylık bağlamaktadır. 
Fakat ,sigortalının kendisinde, işvereninde , hak sahiplerinde kusur veya kasıt olduğunun tespiti halinde yapılmış olan  yersiz ödemeler geri tahsil edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu ödemeler kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri talep edilir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, 24 ay içinde  ödenirse faizsiz olarak geri tahsil edilir.İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olması durumunda zarar gören sigortalıya   veya hak sahibi kişilere 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan ve ilerde yapılması gereken her türlü giderin tutarı ile gelir bağlanması durumunda bu gelirin bağlandığı tarihteki hesap edilecek peşin sermaye değeri tutarı için işverenin kusur derecesi ağırlığında, borçlar kanunu hükümlerine göre rücu edilir. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.
Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının  veya yeniden işe alınan sigortalıların süresi içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, bildirgenin sonradan verildiği veya işçi çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda zarar gören işçiye veya hak sahibi kişilere Sosyal Güvenlik Kurumunca  yapılan giderlerin tutarı ile gelir bağlanması durumunda hesap edilecek sermaye değeri tutarı için sorumluluk ve kusur durumu aranmaksızın sigortalı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene rücu edilir. İşveren, iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sigortalının sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmeti giderleri ile yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait fatura ve makbuzlar kurum tarafından ödenmektedir. Fakat ,iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla tedavisine başlanılan sigortalı hakkında sağlık kurulu raporu ile tedaviye geç başlanıldığından tedavi süresinin uzaması, malul kalması veya malullük derecesinin arttığının belgelenmesi halinde sigortalıya yapılan bu anlamdaki giderler işverene rücu edilir. Sigortalının tedavisi sonrası çalışabilir raporu almaksızın başka bir işyerinde çalışması ve aynı hastalığın tekrarlaması durumunda yapılmış olan sağlık giderleri sigortalının kendisinden talep edilir.Genel sağlık sigortalısına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılmış olan sağlık giderleri üçüncü kişi ve kişilerin kasti, suç sayılır hareketleri neticesinde ya da kanunlar ile verilmiş olan görevleri yapmamaları ve ihmalleri neticesinde oluştuğu mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde yapılan sağlık giderleri üçüncü kişi veya  kişilere kusurları oranında rücu edilir.
Sonuç olarak, 5510 sayılı Kanun’un 96.maddesine istinaden yersiz ödemeler geri istenmektedir. Eğer yersiz ödemeler tarafların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan yersiz ödeme Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde faizsiz tahsil edilir. 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün