“WhatsApp Inc.” Hakkında Resen İnceleme Başlatıldı!

Yayın Tarihi 14 Ocak 2021

“WhatsApp Inc.” Hakkında Resen İnceleme Başlatıldı!

Ülkemizde, özellikle Avrupa Birliğine uyum normları açısından imzalamış olduğumuz uluslararası anlaşmalar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış olup, bazı maddeleri yayım tarihinde, bazı maddeleri ise yayım tarihini takiben altı ay sonra yürürlüğe girerek iç mevzuattaki yerini almıştır.

Kanunun 5/1 nci maddesiyle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceği hükmü konulmuş iken, hemen 5/2 nci maddesiyle ise kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek veriler sayılmıştır. Bu bağlamda, Kanunun 5/2(c) maddesiyle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu kabul edilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kendi web sayfasında yayımlamış olduğu 16.02.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı Kararının özetinde,

{ Veri sorumlusu tarafından Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza alması ve de açık rızayı üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla sözleşmenin bir koşulu olarak dayatmasının;

- Diğer kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınmasının ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi dolayısıyla veri sorumlusunca hakkın kötüye kullanılması anlamına geleceği,

- Ayrıca hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının açık rızayı sakatlayacağı } gerekçesiyle ve ayrıca teknik ve idari tedbirlerin de alınmamış olduğunu belirterek ceza uyguladığı anlaşılıyor. Ancak burada dikkat çeken, izin almadan işlenebilecek veriler için izin aldığında açık rıza veren kişinin yanıltılması şeklinde yorumlanmasıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, “WhatsApp Inc”in son kararını değerlendirerek 12.01.2021 tarihinde Basın Duyurusunu yayımlamıştır. Kurul, Basın Duyurusunda, 16.02.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı Kararına da işaret ederek, WhatsApp Inc. hakkında,

  1. Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına yönelik rıza alınması işleminin ayrıştırılmadığı ancak kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine rıza verirken yurtdışında başka bir veri sorumlusuna aktarılmasına rıza vermeyebileceği dikkate alındığında söz konusu uygulamanın kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumun Kanunda belirlenen açık rızanın unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması” açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,

  2. Yurtdışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,

  3. Sunulan hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının verilen açık rızayı sakatlayabileceği bu durumun da kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucunu doğurabileceği dikkate alındığında “Whatsapp Inc.” tarafından yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı,

  4. WhatsApp Inc.” tarafından yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı,

Hususları yönünden, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararıyla resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Kurul, 08.02.2021 tarihinde yeni bir değerlendirme yapacağını duyurmuştur.

6098 sayılı Kanun gereğince Kurul tarafından inceleme yapılması ve ceza verilmesi için veri işleyenin yurt içinde veya yurt dışında olmasının bir önemi yoktur. Kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti önemlidir.

01 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanunla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, “Sosyal Ağ Sağlayıcılar” tanımı yapılmış ve bunların Türkiye de “temsilci bulundurulması” zorunlu hale getirilmiştir. Verilen süre içinde temsilci bulundurulması zorunluluğuna uymadığı için iki defa idari para cezası verilmiştir.

 

Kişisel verilerin işlenmesini ve yine yurt dışında kurulu bulunan facebook gibi grup kuruluşları ile destek hizmeti aldığı kuruluşlarla paylaşılmasına izin vermeyen kullanıcıları sistem dışına çıkartacağına ilişkin bilgilendirme yapan “WhatsApp Inc.” bu kararından dönmez ise yeni bir idari cezayla karşılaşacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, “WhatsApp Inc.” firmasının Türkiye ki faaliyetlerine devam edip etmeyeceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.

Dileriz, kişisel verilerimizin güvence altına alınarak, haberleşme özgürlüğümüzün korunmasıdır. Biri için başka birinin kaybedilmemesidir.