Veri Sorumluları Siciline kayıt süresi uzatıldı

Yayın Tarihi 26 Haziran 2020

Geçen haftaki yazımızda, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) son kayıt tarihleri hakkında bilgi vermiştik.

Geçen haftaki yazımızda, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) son kayıt tarihleri hakkında bilgi vermiştik. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 23/06/2020 tarih ve 2020/482 sayılı kararıyla;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Bilginize sunulur.

İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN, 01.07.2020

TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

11.01.2011 tarihinde kabul edilip, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) bazı hükümlerinin yürürlüğe girmesi, Geçici 2 nci maddeyle 8 yıl süreyle ertelenmiş olup, yürürlüğü ertelenmiş olan bu maddeler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu maddelerin tamamı, tacir olan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin kiracı olduğu işyerlerine ilişkindir.

Yürürlüğü ertelenmiş olan maddeler TBK’nun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354'üncü maddeleridir.

- 323'üncü maddenin yürürlüğe girmesiyle, haklı bir neden olmadıkça, kiracının, kira sözleşmesini devretmesi engellenemeyecektir. Devir eden kiracı ile devir alan kiracı, kiraya verene karşı iki yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacaklardır.

- 325'inci maddeyle, erken fesih halinde makul bir süre kadar kira ödemesi yapılması düzenlenmiştir.

- 331'inci madde, önemli sebeplerin bulunması veya kiracının iflası (m.332) ya da ölümünü (m.333) olağanüstü fesih nedeni saymış, parasal sonuçlarının takdiri hakime bırakılmıştır.

- 340'ıncı madde, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girilmesine neden olan bağlantılı sözleşmeler geçersiz saymıştır.

- 342'inci maddeye göre depozito, üç ayın kirasını geçmeyecek ve bankaya yatırılması zorunlu olacak.

- 343'üncü maddeyle kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı düzenlenmiştir.

- 344'üncü maddeyle kira artışlarının, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemesi gerektiği düzenlenmiştir. Her beş yılda bir hakimden tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ile kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenmesi istenebilir. Kira bedeli yabancı para olarak belirlenmişse, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz.

- 346'ıncı madde gereğince kira bedeli ve yan giderler dışında, kiracı aleyhine başka bir ödeme yükümlülüğü konulamaz. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

- 354'üncü maddeyle, kira sözleşmesini sona erdirme sebeplerinin sınırlı sayıda olması ilkesi kabul edilmiştir.