Tüketicinin etiket fiyatından satın alma hakkı

Yayın Tarihi 19 Kasım 2020

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

 

Etiket ve listelerde; malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarih, Türkiye’de üretilen mallar için Bakanlıkça tespit edilmiş olan şekil / logo veya işareti, ithal edilmiş malların üretildiği ülkenin Türkçe ismi, açık halde satılan malların birim fiyatının gösterilmesi zorunludur. Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.

Servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunların da tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu esaslara göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve uygulamaya başlandığı tarih gösterilir.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ve indirimden önceki fiyatı birlikte etiketlerinde gösterilir veya liste halinde düzenlenerek asılır.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

Bu hususlara riayet edilip edilmediği, Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar tarafından izlenir ve denetlenir. Bir aykırılık tespit edilmesi halinde, satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki valiliğe bildirilir.

Kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir. Satış fiyatı borsa veya borsa benzeri yerlerce belirlenen kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri iş yerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilmesi gerekir.

Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘₺’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, iş yeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.

Konuya ilişkin ayrıntı “Fiyat Etiket Yönetmeliği” ve “Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ” de mevcuttur.