Piyasa ekonomisine dayalı gelişme stratejisinde girişimcilik

Yayın Tarihi 24 Mart 2021

Bugünkü piyasaların atılgan katalizörleri olan girişimciler başkalarının kaos yada karmaşa olarak gördükleri şeyleri fırsat olarak değerlendiren, önlerine çıkabilecek sınırları ortada kaldıran, farklı becerileri dengeleyerek organize eden ve yöneten kişidir.

Girişimcilerin bir beşeri sermaye unsuru olarak; uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi, teknik bilgi düzeyinin yükselmesi ve teknolojinin ilerlemesi, yönetim ve organizasyon becerisinin artması, ürün kalitesinin iyileşmesi,ürün çeşitlenmesi ve tüketici tercihlerinin etkin karşılanması, optimal kapasiteli üretim, maliyetlerin düşmesi, azalan maliyetlerin fiyatlara yansıması, toplum refahının yükselmesi, kaynakların tam ve etkin kullanımı, tüketici faydasının artması, gelir dağılımının iyileşmesi, özgürlükçü ve katılımcı bir ekonomik düzeninin kurulmasını sağlayabileceği öngörülmektedir.

Girişimciler, piyasada rekabeti artıran bir işlev ile rakip firmaların verimliliklerini ve etkinliklerini artırmaya ya da yeniliklere yönelmeye zorlar; piyasa ekonomisinin rekabetçi işlemesine zemin oluşturarak topluma refah ve tüketicilere de yeni ve farklı ürünler ile tercih çeşitliliği sağlarlar.

Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, ekonomik

büyümenin hızlandırılması, istihdamın artması ve gelir düzeyinin iyileştirilmesi için dinamik esnek ve çağdaş eğitim ve kalkınma stratejisi ile yenilenme ve bilgi toplumunun inşasına önem verilmelidir.

Bunun için gerekli yasal altyapı değişimi ile ekonomik, teknolojik hedefler belirlenmeli ve beşeri sermayeyi güçlendirme ekseninde eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Bu bağlamda; ülkemizde bilim ve teknoloji politikaları ile sanayiye AR-GE teşvikleri, fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal düzenlemeler, girişimci sermayesi oluşturma, eğitim ile bireylerin teknoloji üreterek rekabet yeteneğini artırma ve dolayısıyla toplumsal refahı yükseltme için gerekli çalışmaların yapılması etkin bir yenilikçilik politikasının uygulanması sağlanmalıdır. Girişimcilik destek mekanizmaları ve teşviklerinin geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklendiği bir iklimin oluşturulması için girişimci bireylerin topluma olan katkısı ve ekonomik büyümedeki önemli rolünün ilgili her platformda vurgulanarak kamuoyu oluşturulmalıdır.

Özellikle gençler arasında girişimciliğin eğitim süreçlerinde başlayarak daima teşvik edilmesi ve girişimcilik eğitiminin eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.