Miras paylaşım (taksim) sözleşmesi

Yayın Tarihi 26 Şubat 2021

Bir kişi vefat ettiğinde, mal ve hakları ile borçlarının kimlere ait olacağı 4721 sayıl Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre vefat edenin yasal mirasçıları, miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle atanmış mirasçıları ya da vasiyet alacaklıları olabilir. Vefat sonrası mirasçılar bir araya gelerek, Kanundaki mirasçılık paylarına (oranlarına) bağlı kalmaksızın kendi aralarında bir miras paylaşım sözleşmesi yaparak, mirası serbestçe paylaşabilirler. Bu hukuken geçerli olup, yasal mirasçılık paylarının yerini alır.

TMK’nun 676 ncı maddesi ile 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı R.G.de yayımlanan Tapu Sicil Tüzüğünün 20/1(c) hükmü aşağıya alınmıştır.

MADDE 676- Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar…

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

MADDE 20 – (1) Resmî senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde aynî hakların tescili için;

c) Miras taksim veya miras payının devri sözleşmesinde tescil yetkisini içerir noterce düzenlenmiş sözleşme; miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların istemleri,

 

Görüldüğü üzere miras paylaşım sözleşmesinin noterden yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu sözleşme gereğince örneğin tapu dairesine gittiğinizde veya başka bir işlem yapmaya kalktığınızda mutlaka tüm mirasçıların birlikte gelmeleri isteneceğinden, bu sıkıntıları aşmak için miras paylaşım sözleşmesinin noterde imza tasdiki şeklinde yapılmasını öneririm. Noterden yapılacak paylaşım sözleşmesi için resen düzenleme olması şart olmayıp, maliyeti daha düşük olan imza tasdiki şeklinde yapılması yeterlidir. Bir diğer husus ise, miras paylaşım sözleşmesinin terekeye dâhil tüm malları kapsaması gerekmeyip, belli mallar için de yapılabilir. Paylaşım sözleşmesi dışında kalan diğer mallar ise kanuni paylara göre mirasçılara intikal eder.

Bürokratik uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle sorun yaşamamak için noterde imza tasdiki şeklinde yapılacak sözleşmeye, tek başına müracaatla tescil isteme yetkisi, tapu dairelerinin talep ettiği “492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığı, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği” hususlarında ve tapu dairesinin isteyeceği diğer hususlarda beyan ve taahhütlerde bulunma ve miras paylaşım sözleşmesine göre veraset intikal vergisi verme hükümleri konulmasında yarar var. Konuya ilişkin detay bilgiye ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://tapu-kadastro.net/index.php/sample-levels/tapu-islemleri-akitsiz-2/mirasin-taksimi

https://www.noterlikrehberi.net/rehber/index.html?miras-taksim-sozlesmesi.html

Bu yazı genel bir bilgilendirme yazısı olup, işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz yürümesi için miras paylaşım sözleşmelerinin “Avukatınızca” hazırlaması veya hazırlattırılmasında yarar var.