Kültürel zekanın girişimciliğe etkisi

Yayın Tarihi 21 Ekim 2020

Kültürel zekanın girişimciliğe etkisi

Günümüzde zorlu rekabet şartları altında girişimcilerin ve işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri ancak uluslararası pazarlara açılmaları ile mümkün olmaktadır. Ancak bu pazarlarda farklı kültürden kişilerin olması bazı zorluklara neden olabilmektedir. Bu zorlukların aşılmasında kullanılan araçlardan bir tanesi olan kültürel zeka ile işletmelerin hem kültürler arası alandaki başarısı hem de girişimcilik yönelimlerinin artması beklenebilmektedir.

Kültürel zeka kişilerin farklı kültürel ortamlara uyum sağlayabilme yeteneğidir. Kültürel zeka bir insanın çeşitli kültürel ortamlarda farklı insanlarla olan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin kalitesini belirlemektedir.

Bilişsel kültürel zeka, herhangi bir kültürle ilgili genel bilgiyi ve bilgi yapılarını simgelemektedir. Bilişsel kültürel zeka yeni kültürel bilgileri yakalama, işleme ve analiz etme yeteneğidir.

Kişiler, diğer kültürlerin iktisadi, hukuki, eğitimsel ve sosyal düzenlerine dair sahip oldukları genel kültürel bilgiyi bilişsel kültürel zekaları aracılığıyla Yönetim ve Ekonomi 26/3 (2019) 955-968 957 edinmektedirler. Bu bilginin edinilmesi genellikle sistematik eğitim veya deneyim yoluyla gerçekleşmektedir.

Motivasyonel kültürel zeka, kültürler arası ortamlarda ilgili kültürü öğrenme ve öğrenilen bilgileri uygulama yönündeki kişilerin enerji yönü ve yoğunluğunu ifade etmektedir.

Davranışsal kültürel zeka, kişilerin farklı kültürlerle etkileşim kurarken uygun sözlü ve sözsüz davranışları sergileme yeteneğini ifade etmektedir.

Farklılıkları yönetmede önemli bir strateji olarak görülen kültürel zeka, farklı kültürel özelliklere sahip çalışanları tanıma, anlama ve uygun davranışlar gösterebilme (uygun yönetim anlayışı gösterebilme) avantajı sağlamaktadır. Böylelikle kültürel farklılıktan kaynaklanan çatışmalar etkili bir şekilde yönetilebilmektedir.

Girişimcilik yönelimi, stratejik bir seçim ve yönelim olarak bir girişimde bulunma yönünde bireyin arzu ve isteğine bağlı eylemler olarak ortaya çıkan ve planlanmış davranışlara dönüşen bir süreç olarak ifade edilmektedir.

Girişimcilik yönelimi işletmelerde yönetim kademelerinde uygulanmakta olup risk alma, yenilikçilik ve proaktiflik yönelimini arttırmak amacıyla uygulanan stratejik bir işletme davranışı şeklinde nitelendirilebilmektedir.

Girişimcilik yönelimi üç boyut (risk alma, yenilikçilik, proaktiflik) olarak kabul edilmektedir. Risk alma, bireyin sonuçları ne olacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadan, makul bir başarısızlık düzeyini göze alarak yeni girişimlere yönelimini ifade etmektedir. Risk alma bilinmeyen iş alanlarına yapılan cesur hamleler ve/veya belirsizlik koşulları altında girişimde bulunulacak işe önemli kaynakların tahsis edilmesidir.

Yenilikçilik, bir kişinin yönetimsel ve operasyonel açılardan girişimlerde bulunurken yeni ürün, hizmet veya yöntem ile sonuçlanan bir süreci harekete geçirmek için yeni fikirler deneme yöneliminde olmasıdır. Yenilikçiliğin, işletmelerin yeni ürünler, hizmetler, yöntemler, teknolojiler vs. üretmesi ya da geliştirmesi dışında önemli bir diğer amacı karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözümler getirmesidir. Ayrıca radikal olma derecelerine göre farklılıklar gösterse de yenilikler temelde var olan teknoloji ve uygulamaları terk etme isteğine dayanmaktadır.

Proaktiflik, fırsat arayışının yüksek seviyede olması, ileride gerçekleşen müşteri taleplerinin önceden tahmin edilmesi ve rakiplerinin önünde olmakla karakterize edilmektedir.

Proaktiflik, bir kişinin yönetimsel ve operasyonel açılardan uygulamaya soktuklarının ilk kez kendisi tarafından yapılıyor olmasıyla ilgilidir.

Yeni gelişmeleri beklemek yerine, rakipler karşısında "ilk hamle" olarak hareket eden işletme olma arzusuyla işletmenin stratejik duruşunun yönünü yansıtmaktadır.

Girişimciler, yeni girişim yaratmada ülkeler için merkezi bir role sahip olmaktadırlar.

Bu noktada kültürel zeka becerisi kişilerin girişimci olma yönlerini besleyen bir yeti olabilir olarak değerlendirebiliriz .

Motivasyonel kültürel zeka, girişimcilik yönelimini etkilemektedir. Kişilerin girişimcilik yönelimlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. davranışsal kültürel zeka sayesinde diğer kültürlerle samimi ilişkiler kuran çalışanlar, muhatabı olduğu kültürlerle ilgili bilgileri öğrenebilmekte, kendini geliştirebilmekte ve dolayısıyla yenilikler konusunda daha aktif olabilmektedirler.

Girişimcilik eko-sisteminin liderlik, kültür, sermaye piyasaları ve açık fikirli müşteriler gibi bireysel unsurların karmaşık yollarla bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade edebilir ve buna göre, girişimcilik eko-sistemini oluşturan ögelerin, sistem üzerinde her birinin belli ölçüde etkisi olmakla beraber, hiçbir öge tek başına gelişmeyi ve kalkınmayı sürdürebilmek için yeterli olmamaktadır. Bu sebeple, bir ülke veya bölgede büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırabilmek için bütün etkili faktörlerin hep beraber ele alınması gerekmektedir. Bütün ögelerin birlikte, eko-sistemi meydana getirdiklerini, girişim yaratma ve büyümeye çok önemli etkiler yaptıklarını ifade edebiliriz.