Kullanma kılavuzu ve servis hizmetleri

Yayın Tarihi 27 Kasım 2020

Kullanma kılavuzu ve servis hizmetleri

Satış sonrası tüketiciye sağlanan menfaatlerin en önemlileri Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu garanti belgesiverilmesi ve satış sonrası hizmetlerolarak sayabiliriz.

Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.

Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunun ayrıntılarını, 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ‘Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde bulabilirsiniz.

Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği ve hangi mallar için garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu olduğu 13.06.2014 tarih ve 29029 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Garanti Belgesi Yönetmeliği’ ile belirlenmiştir. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

 4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Mal da ve hizmette ayıp konusu tüketici hakları ve davaları yönüyle ayrı bir öneme sahip olduğundan, ‘ayıp’ hususu devam eden yazılarımızda ayrıntısıyla ele alınacaktır. Bu yazımızda sadece bu hakların

Garanti belgesinde;

 • Üretici veya ithalatçının iletişim bilgileri, kaşesi, yetkilisinin imzası,

 • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

 • Fatura tarih ve sayısı,

 • Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

 • Garanti süresi,

 • Azami tamir süresi,

 • Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

 • Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

 • Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

 • Varsa tüketiciye sağlanan diğer hakların neler olduğunun, yer alması gerekir.

Bazı firmalar, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından ilave taahhütlerde verilebilmektedir. Bunlara ‘ihtiyari garantiler’ denilmektedir.

İhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.

Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları, süresi, garanti verenin adı ile iletişim bilgileri yer almak zorundadır.

İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.

İhtiyari garanti taahhüdü, yukarıdaki hususları taşımasa bile taahhütte bulunanı bağlar.

Gazetedeki yer darlığı nedeniyle kısaca satış sonrası hizmetlere de değinecek olursak, Bakanlık bu konuda da oldukça ayrıntılı kapsamlı bir çalışma yaparak 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğini’ yürürlüğe koymuştur.

Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.

Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.