Konkordato nedir? (2)

Yayın Tarihi 06 Mart 2020

Değerli Okuyucularımız,  Dünkü yazımda konkordato nedir konusuna giriş yapmıştım. Geçici ve kesin mühletin alacaklılar için sonuçlarını anlatmış; mühletin rehinli alacaklar için sonuçlarına değinmiştim. Bugün de mühletin taleplere olan etkisinden başlayarak diğer süreçlere değineceğim.

Değerli Okuyucularımız, 
Dünkü yazımda konkordato nedir konusuna giriş yapmıştım. Geçici ve kesin mühletin alacaklılar için sonuçlarını anlatmış; mühletin rehinli alacaklar için sonuçlarına değinmiştim. Bugün de mühletin taleplere olan etkisinden başlayarak diğer süreçlere değineceğim.
MÜHLETİN TAKİPLERE ETKİSİ?
Adi alacaklar için takip yapılamaz. Yapılmış olanlar durur. 
6183 sayılı AATUHK gereğince de takip yapılamaz. Yapılmış takipler durur.
Rehinli takipler yapılabilir. Yapılmış takiplere satışa kadar devam edilebilir.
İmtiyazlı alacaklar, konkordato mühletinden etkilenmediğinden İİK.nun 206’ncı maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için takip yapılabilir. 
Mühlet kararından sonra ve komiserin izniyle oluşan borçlar da konkordatodan etkilenmediğinden bunlar için de takip yapılabilir.
Konkordato mahkemece tasdik edilince hacizler düşer. 6183 sayılı Kanun gereğince Devletin koymuş olduğu hacizler ise devam eder. Konkordato müessesi ile zorda kalan firmaların ayakta kalması ve iyileşmesi isteniyor ise, 6183 sayılı Kanuna tanınmış olan istisnanın kaldırılması gerekir. 
MÜHLETİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ (M.296)?
Sözleşme kavramı çok geniş olarak yorumlanmalıdır. İşçi-işveren arasındaki hizmet sözleşmesi hariç her türlü sözleşmeyi kapsar. 
Konkordato talep etmesinin sözleşmeye aykırılık oluşturacağına dair hükümler uygulanmaz.
Borçlunun konkordato talep ettiği gerekçesiyle sözleşme sona erdirilemez.
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu fesh nedeniyle ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. 
Mühletten önce devredilen ancak mühletten sonra doğan müstakbel alacaklar hükümsüzdür.  
MÜHLETİN BORÇLU YÖNÜNDEN ETKİLERİ (M.297) ?
Komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir.
Mahkeme, bazı işlerin komiserin izniyle veya tamamen komiser tarafından yapılmasına karar verebilir. 
Mahkemenin izni dışında borçlu, mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Bu tedbirler örnek niteliğinde sayılmış tedbirler olup Mahkeme uygun gördüğü diğer tedbirleri de alabilir (bkz.m.287/1).
Bu hususları mahkeme, İİK.m.288 gereği ilan eder ve ilgili yerlere duyurur.
İK.nun 206’ncı Maddesinin 1. Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar Nelerdir?
İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,
İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Maddede geçen «iflasın açılması» ifadelerini «konkordato mühleti verilmesinden» şeklinde anlamak lazım. Aksi takdirde madde sadece iflas içi konkordato da uygulanabilir. 
HARÇ VE VERGİ MUAFİYETLERI NELERDİR?
492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden,
Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
Borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan,
istisna edilmiştir. Bu istisna hükümleri konkordato projesinde belirtilen işlemler bakımından borçlu ile proje kapsamındaki alacaklılara özgü olarak uygulanır.
TEŞVİK BELGESİ SÜRELERİ İLE İHRACAT TAAHHÜT SÜRELERİNE ETKİSİ ?
Geçici mühlet karar tarihi ile konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarih arasında teşvir belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri işlemez.  
REDDİN BORÇLU YÖNÜNDEN SONUÇLARI?
Konkordato isteyen iflasa tabi ise ve aynı zamanda borca da batıksa, konkordato talebinin red edilmesiyle birlikte iflasına karar verilir. Diğer durumlarda konkordatosu red edilir ve tedbirler kalkar. 
İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO?
İflas etmiş firmalar da, projesini iflas idaresine sunarak konkordato talep edebilir. Bu durumda tasfiye işlemi 6 ay durdurulur. Eğer konkordatosu alacaklılar tarafından kabul edilirse mahkemeye sunulur ve mahkemece de tasdik edilirse, iflası kaldırılır. 
ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR, NASIL YARARLANILIR?
Ayrıntısını önümüzdeki hafta yayınlanacak yazımda bulabilirsiniz. Konkordato isteyen firma işçilerin ücretlerini ödeyemiyor ise işçiler, İşkur’a müracaatla son üç aylık çıplak alacaklarını alabilirler. 
Ekonomimizin konkordatoya ihtiyaç duymayacak sağlam temellere oturması dileğimle, 
Saygılarımla,