Kısa Çalışma Ödeneği ve iş akti sonlandırılmamasında süre uzatıldı

Yayın Tarihi 10 Temmuz 2020

30 Haziran 2020 günlü Resmi Gazete de “kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına” dair 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ve “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymama dışında geçici olarak iş akitlerinin sona erdirilmemesine ilişkin” 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

30 Haziran 2020 günlü Resmi Gazete de “kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına” dair 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ve “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymama dışında geçici olarak iş akitlerinin sona erdirilmemesine ilişkin” 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

Koronavirüsün etkileri nedeniyle kısa çalışma uygulayan iş yerlerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 ve geçici 23’üncü maddeleri gereğince 30.06.2020 tarihine kadar uygulanan kısa çalışma ödeneği uygulaması, 30.06.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri için, 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 1 (bir) ay uzatılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununa 7244 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle geçici 10’uncu madde eklenmiş ve 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

“Geçici Madde 10

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

30.06.2020 tarihinde yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bu süre, 1 (bir) ay uzatılmıştır.