Kırsal Turizmin Hedefleri

Yayın Tarihi 10 Şubat 2021

Kırsal alanlardaki turizm; en başta, "kırsal çevrenin yenilenmesi ve modernleşmesi sürecine katkıda bulunma" özelliğine sahiptir. Kırsal turizmin gelişiminde devletin ya da diğer sorumluların dinamik bir politika uygulayabilmeleri için, öncelikle kısa, orta ve uzun dönem hedeflerinin saptanması gerekir. Bu hedefler iki ana grupta toplanarak şöyle verilebilir

Kısa ve orta dönem hedefleri:

• Çağımız insanının özlemlerine cevap verecek olanaklar yaratılmalı, boş zaman dinlenme ve eğlenme etkinlikleri, gerçek turistik alanda yapılmalı,

• Yöresel konaklama tesisleri geliştirilmeli,

• Kırların turistik görünüm kazanması için çaba sarf edilmelidir.

Bu üç temel hedefe bağlı olarak hazırlanacak bir uygulama planında öncelikli amaçlar şunlar olmalı;

• Yeni kırsal konutlar yapılmalı, çiftlik evleri turistik konaklamaya uygun hale getirilmeli,

• Küçük kır otelciliği geliştirilmeli,

• Yaz dönemi için açık hava etkinlikleri geliştirilmeli,

• Yaya ve atlı gezinti yollan açılmalı, suyla ilgili etkinlikler için akarsular değerlendirilmeli,

• Kırsal halka teknik yardımda bulunulmalı,

• Kırsal çevreye ait eski sportif ve kültürel etkinlikler canlandırılmalıdır.

Uzun dönem hedefleri

• Kırsal alanın turizm ve açık hava rekreasyonel etkinliklere açılması desteklenmeli,

• Kırsal turizmin pazarlanmasına ve geliştirilmesine önem verilmeli,

• Yöresel girişimlere katkıda bulunulmalıdır (vergi indirimleri, örgütlenme, kırsal halka özel formasyon kazandırma vb).

KIRSAL TURİZMDE PLANLAMA VE KOORDİNASYON

Kırsal turizm, diğer turizm türlerinde olduğu gibi, planlama ve koordinasyon gerektirir. Özellikle de çok yönlü bir koordinasyon zorunludur. Kırsal turizme açılacak alanların ve yerleşmelerin seçiminde, altyapı iyileştirmelerinde planlamayla işe başlanmalı, ulaşım, konaklama ve hizmetler, halkın eğitilmesi, kredi sağlanması, rezervasyon, örgütlenme ve tanıtım arasında bir koordinasyon kurulmalıdır. Kimi ülkelerde, kırsal turizmde koordinasyonda tümüyle özel girişimciler etkin olmakta, bazılarında ise devlet ağırlığını koymaktadır. Söz gelimi Fransa'da devlet, kredi vermek suretiyle yapılan işlerde % 15-30 arasında destek sağlamaktadır.

Kırsal turizmin başlangıcında karar alıcılar, devlet ya da yerel yönetimlerdir. Çoğu yerde bir belediyenin yetkisi altında mahalli çiftçilere veya turizm işletmecilerine teklif götürülmekte,komşu belediyelerle de işbirliğine gidilmektedir. Oluşturulan projelere finans konusunda, yerel, ulusal, hatta uluslararası kuruluşlardan destek gelebilmektedir. Söz gelimi; 1992 yılında Avrupa Komisyonundan "kültür ve kırsallık" konusunda 48 projeye destek verilmiştir

Bazı kırsal turizm alanları; milli parklar ve sit alanları gibi koruma alanları içinde kaldığı zaman, devletin izin, kredi gibi konularda ve çeşitli uygulamalarda daha çok devrede olduğu görülmektedir.

Kırsal yöreye turizm girmeden önce, orada var olan (az-çok gelişmiş) tarım veya hayvancılığın nasıl bir dönüşüm (terk edilme ya da turizmle bütünleştirme) geçireceği hususunda yerel otorite ve devletin etkin rolü olmaktadır. İspanya' da kırsal kesim insanlarına iş yaratmak, böylece onların gelir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen projelerden biri de "Andalusia Entegre Kırsal Kesim Geliştirme Programı"dır.

Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farkları yüksek olan ülkelerde, kırsal alanlardan nüfus göçünün önlenmesinde bu tip proje ve programlar, bölge düzeyinde devletin politikası olarak yerini almaktadır. Devlet adeta, kırsal turizmi teşvik ve koordine ederek, iç göçün bu yolla önüne geçmeyi denemektedir. Kısacası, yerel gelişimin sağlanması açısından, kırsal turizm projelerine ihtiyaç vardır.

KIRSAL TURİZMİN KONAKLAMA KARAKTERİSTİKLERİ

Kırsal turizmde konaklama, önemli bir konudur. Çünkü bu turizm türünü talep edenler, çoğunlukla ucuzu tercih eden, az-orta gelir grubundan kişiler olup, yetişkinlerden oluşmakta ve aile ile seyahat edenler, ön planda gelmektedir. Diğer taraftan, lüks turizme katılanların da zaman zaman kırsal turizme ilgi duyduğu görülmektedir. O nedenle kırsal turizm turistleri, geniş bir yelpazeye sahiptir. Ucuzu arayanlar ya da lüks ve konfor bekleyenler, çocuklu aileler veya yalnız gezenler, istekleri geniş olan yetişkinleri bir arada, aynı kırsal mekan içinde memnun etmek oldukça zordur.

Kırsal konaklamada, bir yandan geleneksel konutlarda, o kültürün adetlerine uygun otantik bir konaklama ve misafirperverlik beklenirken, öte yandan çağdaş konfor olanaklarının (telefon, tv, sıcak su vb) olması da arzu edilmektedir. Bu yüzden bazı kırsal yerleşimlerde eski ve geleneksel konaklama kalıpları bir kenara bırakılmış, onun yerine günümüz konaklama şekilleri kırsal çevrelere uygun hale getirilerek, yeniden yaratılmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki; kırsal dünya, hiçbir zaman otel endüstrisinin gelişmesine uygun değildir, çok yıldızlı oteller kırsal ortamlara ters düşmektedir.

Kırsal turizmde konaklama, bugün en fazla şu şekillerde yapılmaktadır

• Köy veya çiftlik evlerinde,

• Çadır veya karavanda,

• Kırsal otel veya motellerde,

• Kırsal pansiyonlarda, kiralık odalarda

• Kırsal tatil köylerinde,

Köy veya çiftlik evleri; genellikle bireysel ilişkilere önem veren, doğal yöreyi ve insanı kültürel bağlamda tanıma amacı taşıyan turistlerin tercih ettikleri yerlerdir

Köy ve çiftlik evleri, yöresel mimariye uygun restore edilerek yenilenmekte, bazı eklemeler yapılarak, konaklamaya açılmaktadır. Odalar, köye özgü mobilyalar ve el işi ürünlerle donatılmakta, banyo, tuvalet ve mutfak belirli bir standarta sahip olmaktadır.

Köy evlerinin çok konforlu olanları yanında, köyler arası yollarda uzun yürüyüşlere katılanların gezi parkurlan boyunca konaklayabilecekleri "kırsal barınaklar" diyebileceğimiz türden son derece basit donatımlara sahip olanları da bulunmaktadır.

Köy evlerinde verilen hizmetler, evlerin konforu, büyüklüğü ve işletilme şekline bağlı olarak değişmektedir. Evlerin hepsinde temel hizmet olan . "geceleme" olanağı dışında, yeme-içmeyle ilgili restoran veya mutfak, okuma-dinlenme salonu, bahçe, yer almaktadır

Kırsal tatil köyleri; işletilmesi gerçek sahipleri yerine, belediye, dernek gibi kurumlar yoluyla yapılan ve ihtiyaca göre topluca yeniden inşa edilen köy evlerinden oluşmaktadır

Kırsal turizmde uygulanan başlıca etkinlikler şunlardır:

• Yerel el sanatlarıyla ilgili uygulamalar (dokumacılık, dikiş-nakış-örgü işleri, serarnik, bakır, demir, agaç, cam işleri vb.)

Müze (doğa tarihi, arkeoloji, etnografi ... ) , ören yeri, anıt, gibi tarihsel-kültürel yerleri gezinti.

Kırsal turizmde turiste sunulan bütün bu etkinliklerden başka; kırsal halkı bilinçlendirmek, eğitmek üzere, kurslar (yabancı dil kursları, üretimde kaliteyi geliştirme · kursları, davranış iletişim kurma kursları gibi) iıçılmakta; yani "eğitsel hizmetler " yerine getirilmektedir. Rekreasyonel etkinlikler ile eğitsel etkinliklerin arasındaki fark; birincisinin turistler için, ikincisinin de kırsal halk için düzenlenmiş olmasıdır.