Karşılıksız çek cezası almış olanların dikkatine!

Yayın Tarihi 02 Temmuz 2020

Daha önce 7226 sayılı Kanunla, 5941 sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 5 inci maddeyle, karşılıksız çekten ceza almış kişilerin cezalarının infazı durdurulmuş ve taksitle ödeme imkanı sağlanmış idi.

Daha önce 7226 sayılı Kanunla, 5941 sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 5 inci maddeyle, karşılıksız çekten ceza almış kişilerin cezalarının infazı durdurulmuş ve taksitle ödeme imkanı sağlanmış idi. Ancak koronavirüsün etkilerinin devam ediyor olması da dikkate alınarak, 26/06/2020 tarihli 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 7247 sayılı Kanun’un 11’inci maddesiyle, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 5’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 5’inci maddesinin değişiklik sonrası son şekli şöyledir:

GEÇİCİ MADDE 5

(1) 5’inci maddede tanımlanan ve 24/03/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zaman aşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.

Sonuç olarak, çek hükümlülerinin, bu imkandan yararlanabilmesi için karşılıksız çıkan çek bedellerinin en geç onda birini, 26/03/2021 den önce alacaklıya ödemeleri, kalan kısmını ise ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemeleri gerekir. Taksitlerden sadece bir tanesini aksatabilir. Aksattığı taksiti de sürenin sonunda bir taksit olarak ödemesi gerekir.