İK Yönetimi'nde eğitim ve geliştirme

Yayın Tarihi 13 Ocak 2020

Teknolojik gelişmelerin inanılmaz boyutlara ulaştığı çağımızda örgütler arası acımasız ve inatçı rekabetin varlığı ve bu savaşın hâkim olduğu ortamda her örgütün varlığını koruma ve sürdürme şansı, eldeki kaynakları en iyi biçimde değerlendirebilmesine bağlıdır. 

Teknolojik gelişmelerin inanılmaz boyutlara ulaştığı çağımızda örgütler arası acımasız ve inatçı rekabetin varlığı ve bu savaşın hâkim olduğu ortamda her örgütün varlığını koruma ve sürdürme şansı, eldeki kaynakları en iyi biçimde değerlendirebilmesine bağlıdır. 
Bu amaçla bir yandan, var olan maddi kaynakların en uygun yönde kullanılmasına çaba harcanırken öte yandan da örgütte bulunan insan kaynaklarının (İK) en verimli ve etkin biçimde değerlendirilmesine çalışılmaktadır.
İşte İK yönetimlerinin amaçlarından biri de personelin verimliliğini arttırmak ve bunun için planlı, programlı çalışmalar hazırlamak ve bu programları hazırlarken çalışanların hayat boyu planlı ve programlı öğrenme alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.
Bu amaç kapsamında; 
Şirketin iç-dış eğitim olanakları yeterli midir?
Şirketin iç-dış eğitim konularına katılımlar olumlu algılanmakta mıdır? 
Eğitim ihtiyacı belirleme yöntemi çalışanlar açısından olumlu algılanıyor mu?
gibi birçok soruyu insan kaynakları birimleri sorgulamaya devam etmektedir.
Bu sebeple verimliliği artırmak için personelin eğitilmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir.
Eğitimin insan hayatı için taşıdığı önem elbette kelimelere ve cümlelere sığdırılamayacak kadar büyüktür. 
Çoğu kez işletmelerde eğitim kavramıyla birlikte kullanılan hatta bazen karıştırılan geliştirme kavramı da en az eğitim kadar önemlidir.
Eğitimin asıl amacı, belli bir işi yapan veya görevi yerine getirmeye çalışan bireyin o işi yaparken kullandığı becerileri geliştirmektir. 
Geliştirme ise, personelin yaptığı işi ve örgütü daha kapsamlı bir bakışla görebilmesini sağlamaktadır. 
Geliştirme eğitim gibi kısa vadeli olarak düşünülmez. Geliştirme bireysel olup süreklidir. Ancak eğitim olmadan gelişme olamayacağı da bilinmelidir. 
Peki şirketler eğitim ve geliştirmenin öneminin farkında mı?
Teknolojik gelişmelerin artması, makineleşme ve otomasyon gibi gelişmeler eğitimin önemini daha da artırmış ve neticesinde bazı görevlere ilişkin işler çoğalarak yeni bilgi ve beceri gerektirirken bazı görevlerin de alanı daraltmıştır.
Göründüğü gibi yeni koşullara uyum sağlayabilmek için eğitim ve geliştirme büyük ölçüde önem arz ederken işletmelerin rekabet dünyasında ayakta durabilmeleri ve insan kaynağının gelişimi açısından çok önemlidir.
İşte şirketlerde insan kaynakları bu bağlamda öne çıkmıştır.
Şirketlerin yenilikleri ve değişimleri takip ederek bu yeniliklere adapte olmalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmelerine klavuzluk edecek insan kaynakları yönetimleridir.
Bir işletmeyi başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli faktör insan kaynaklarıdır. 
Bir işletmenin en ileri teknolojiyi getirmesi ya da ciddi maliyet gerektiren yatırımlar yapması o işletmenin başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. İşletmenin başarısı ancak bu teknolojileri kullanabilme becerisine sahip insan kaynağını elinde bulundurması ile mümkün olur. 
Çoğu işletme eğitimi bir maliyet unsuru olarak görmektedir. 
Oysa eğitime harcanan para maliyet unsuru olarak değil yatırım olarak değerlendirilmelidir. 
Unutulmaması gereken şudur:
Eğitim; bilgi verme, yetenek ve becerileri artırma süreciyken, geliştirme bugünün ötesinde bir kavram olup, personelin bilgi ve becerilerini, tutumlarını sistematik bir şekilde olumlu bir yönde değiştirirken şimdinin ve geleceğin altyapısını kurmaktır.