Hayatımıza dokunacak ekonomik kararlar

Yayın Tarihi 24 Aralık 2020

Hayatımıza dokunacak ekonomik kararlar

TCMB tarafından 13.06.2020 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 9 iken, 19.12.2020 tarihinden itibaren yüzde 15,75 olmuştur. Avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 10 iken, yüzde 16,75 olmuştur.

 

Kambiyo senetleri (poliçe, çek, bono), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olduğundan TTK.m.3 gereğince ticari iş sayılmaktadır. Uygulanacak faiz ise, 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince avans faizidir. Kambiyo senetlerine vade tarihinden itibaren avans faiz oranı uygulandığından ve değişiklikler dikkate alındığından, listesine,

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Reeskont+ve+Avans+Faiz+Oranlari adresinden ulaşabilirsiniz. Hayatımıza dokunacak diğer kararlar ise BDDK tarafından 08.12.2020 ve 18.12.2020 tarihli basın duyurusu yapılan kararlardır. Bunlardan özellikle Siz Okurlarımızı ilgilendirecek olanlar şunlardır:

 

 • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum alımlarında, kredi kartı taksit sayısı 8 den 6 ya indirilmiştir.

 • Fiyatı 3.500,00 TL’ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımları, kredi kartı taksit sayısı 6 dan 4 taksite indirilmiştir.

 • Kredi kartıyla mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 18 den 12 taksite indirilmiştir.

 • Nihai fatura değeri 300.000,00 TL’nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 aydan 30 aya indirilmiştir.

 • Nihai fatura değeri 750.000,00 TL’nin üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya,

 • Taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmiştir.

 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanması 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

 • 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

 • Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

 • Tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi ile 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A-3 ve 12/A-6 ncı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A-2 ve 11/A-5 maddelerinde belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacak.

 • Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

 • Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılması, 30.06.2021 tarihine kadar, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmıştır.

 • Bankaların alacaklarına mahsuben edinmek zorunda kaldıkları emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğu, 30.06.2021 tarihine kadar uygulanmayacaktır.

 • Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası hükmünden istisna tutulması uygulamasına 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

 • Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 1 yıllık izleme süresi, 30.06.2021 tarihine kadar 6 ay olarak belirlenmiştir.

 • Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin, üçüncü grup (Tahsil İmkânı Sınırlı krediler) altında sınıflandırılmasını şart koşan hükmünün 30.06.2021 tarihine kadar uygulanmaması kabul edilmiştir.