Girişimcilikte sosyal ağların rolü

Yayın Tarihi 24 Şubat 2021

günümüzde internet sosyal ağların yayılmasında ve etkilerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bireysel amaçlara hizmet eden sosyal ağlar, aynı zamanda girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynakların alışverişine de imkân sağlarlar.

Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkması, internet ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, bilgiye erişimi ve bilginin yayılımını giderek kolaylaştırmaktadır. Özellikle internet teknolojilerinde yaşanan ilerlemelerle birlikte, telefon ve bilgisayar ağları, internet tabanlı standartlar kullanılarak dijital ağlar üzerinde birleşmektedir. Zamandan ve mekândan bağımsız, sürekli etkileşimin yaşandığı bu ağlar; bireyleri, grupları, örgütleri ve hatta toplumları ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan etkilemektedir.
İnternetin hayatımızda kazandığı ağırlığa bağlı olarak, network ya da ağ sözcüğü ile daha fazla karşılaşılmaktadır. İnternet günümüzde hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar, diğer insanlarla

bağlantı kurma ve bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlamaktadır. Bu bağlamda “sosyal ağlar”, kişisel veya profesyonel ilişkiler kurularak, iletişim ve bilgi akışının sağlandığı ve etkileşimin yaşandığı bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. sosyal ağlar, ortak amaçları olan bireylerin bir araya geldikleri; kullanıcı profili oluşturdukları, ilişkide oldukları diğer kullanıcıların listesini açıkladıkları ve diğer kullanıcıların listelerine ulaşabildikleri bir alandır. Ayrıca sosyal ağlar haberlerin, videoların ve fotoğrafların dağıtılması için kullanılacak mükemmel bir platform olarak değerlendirilmektedir. Neyin güncel olduğu veya insanların ne hakkında konuştuğu da sosyal ağlardan takip edilebilmektedir. Sosyal ağlar sadece sosyalleşme ve eğlenmeyi sağlamamakta, iş ortaklığı veya kişisel bağlantılar aracılığıyla insanları birbirine bağlamakta, yeni iş olanakları sunmaktadır . Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace, Flickr, YouTube ve Wikipedia gibi internet siteleri bu tür sosyal ağlara örnek olarak gösterilebilir. Sosyal ağlar ekonomistler ve sosyologlar tarafından ilgi çeken bir araştırma alanı olmuştur. Ekonomistler sosyal ağların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine büyük önem verirken, sosyologlar ise sosyal yapının etkileşimleri, bilişim, ödüllendirme ve cezalandırma ve güven gibi konularda temel ilkeler geliştirmişlerdir . Diğer yandan internet ve bu yolla önem kazanan sosyal ağlar bir ekonomik ve sosyal faaliyet olarak girişimciliği de etkilemektedir. Bu nedenle sosyal ağlar; sosyal yapılarda var olan ve sosyal bir süreç olarak değerlendirilen girişimciliği anlayabilmek için incelenmesi gereken bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır . Literatürde sosyal ağlar, girişimciler ve girişimcilere kaynak sağlayanlar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir.

Girişimcinin veya potansiyel girişimcinin içinde yer aldığı sosyal ağlar ve kurduğu ilişkiler, girişim sürecinde elde edilen başarıyı etkilemektedir. Girişimciler, yenilikçi fikirlerini ürün veya hizmete dönüştürmek içinihtiyaç duydukları tamamlayıcı kaynaklara bu sosyal ağlar yardımıyla kolayca ulaşabilmektedir .Potansiyel girişimciler ise sosyal ağları genişledikçe bağlantılar kurarak çok sayıda ilişki ve etkileşimde bulunabilmekte, girişimcilik fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca sosyal ağlardan, duygusal destek, finansal destek, bilgi, öneri ve teşvik alarak önemli faydalar sağlayabilmektedirler Böylece potansiyel girişimcilerin bilgi ve yetenekleri paralelinde girişimde bulunma istekleri artabilmektedir.
SOSYAL AĞLAR VE GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin popüler algısı bireyci olmasına rağmen, aslında girişimcilik ağ yapılarında sosyal olarak

yerleşiktir . Girişimci diğer insanların farketmediği fırsatları değerlendiren bir kişi olarak tanımlanır. Fırsatlar çoğu zaman yeniliklerle ilgili olduğu için, girişimcilik riskli bir faaliyet olarak görülür . Belirli bir endüstriye girmek isteyen bir girişimci teknolojik inceliklere ve belirli bir yerleşim alanındaki rekabetin düzeyine bağlı olarak işlem ve öğrenme maliyetleri ile karşı karşıya kalır. Ağlar girişimcinin işlem maliyetlerini ve riskleri azaltmasının ve öğrenmeyi ve bilgi paylaşımı imkânlarını artırmasının bir yoludur. Özellikle sermaye pazarlarının gelişmemiş olduğu ülkelerde, finansal kaynaklar sınırlıdır ve sözleşmeleri düzenleyen yasalar çok zayıftır. Kişilerarası ağlar risk almada ve ekonomik kaynakları harekete geçirmede ise çok önemlidir .

Sosyal ağlar girişim sürecini başlatmada çok önemlidir.

Bir girişimcinin girişim sürecinde üç tip kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtir: Bilgi, motivasyonel kaynaklar ve maddi kaynaklar . Ağların girişim sürecine en önemli faydası bilgi ve öğüt sağlamaktır. Bu fayda işe başlama aşamasıyla da sınırlı değildir; girişimciler işletme aşamasında da bilgi alma ve problem çözme konusunda sosyal ağlardan yararlanmaya devam ederler . Bir işletmeyi kurma,

girişimcinin işletmeyi kurup yönetebilmek için kaynakları harekete geçirmek zorunda olduğu anlamına gelir. Girişimci bir firmayı kurmak için, sermaye, emek ve dağıtım kanalları gibi maddi kaynaklara ihtiyaç duyar.

Birçok girişimci iş fikirleri ve sermaye ile başlarlar. Girişimciler kurulum sürecini organize etmek ve firmayı yönetmek için bulanık ve belirsiz bir farkındalığa sahip olabilir. Bu nedenle girişimcilere bilgi sağlayabilecek diğer kişilerle temaslar kurulum sürecini tamamlamak için önemlidir. Girişimciler kendi iş fikirlerini uygulamaya koydukları zaman, bir firmayı nasıl kuracaklarını ve nasıl yöneteceklerine ilişkin fikirlere sahip olmalıdır. Bu fikirler önemli kaynakları sağlayan iş bağlantılarına bir girişimciyi bağlayan ve değerli öğütler veren önemli ve kaynak sağlayıcı kişilere karşı sosyal olarak test edilmelidir. Girişimcinin sosyal ağ içinde geçirdiği zaman, ağdakilerle iletişim kurma sıklığı ile ağdakilerden sağladığı bilgi ve destek girişimcinin başarılı olması için etkilidir.

Sosyal ağlarda girişimcilik eğitimleri ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır.

Sosyal ağlarda girişimcilik için yeni ve farklı iş fikirleri ile fırsatlar hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır.

Sosyal ağlarda girişimciler için verilen teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır.

Sosyal ağlarda girişimci rol modelleri hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır.

Sosyal ağların kullanımının artması ile sosyal ağlardaki paylaşımlar, kişiselden mesleki paylaşımlara doğru geçiş göstermeye başlamıştır. Mesleki paylaşımlara ait ağların oluşması, hem ulusal hem de uluslararası alana ulaşma şansı sağlamaktadır. Girişimcilik ile ilgili eğitimler, iş fikirleri, iş fırsatları, teşvikler, destekler ve örnek alınacak rol modeller hakkında bilgi sahibi olmak giderek kolaylaşmaktadır.