Girişimcilik ve kişilik özellikleri

Yayın Tarihi 09 Aralık 2020

Girişimcilik ve kişilik özellikleri

Girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olan temel güdülerin neler olabileceği önemli tartışma konularından birisidir. Klasik iktisat anlayışına göre bireysel çıkarların en üst seviyeye çıkarılması girişimciliği ateşleyen en önemli güdüdür. Yani ekonomik fayda ve kar elde etme isteği girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Yüksek basarı ihtiyacına sahip olan kişilerin, kişisel çaba ve beceri gerektiren makul bir risk düzeyi olan ve basarıyla ilgili geri bildirimleri ve görevleri üstlenme eğilimleri basarı ihtiyacı düşük olan bireylere göre daha fazladır.

Başarılı girişimcilerin sahip olması gereken özellikler ;

* Üretim aşamasında, ürünün/hizmetin üretimiyle ilgili teknik bilgiler ve girişimle ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olması,

* Çalışanlar ve yöneticiler arasında motivasyon sağlayabilecek yöneticilik yeteneklerine sahip olması,
* Çalışanlarının eylemlerini girişimin ortak hedefine yönlendirebilmesi, bu hedefe ulaşmada ortaya çıkabilecek motivasyon sorunlarına çözüm bulabilmesi önemlidir.

* Amaçlara ulaşmak için sistematik bir inceleme yaparak hedeflerin somut kriterlerle tanımlanmış ve sıralanmış olması bir hayli önemlidir. İş süreci boyunca hangi aşamada bulunduğunu saptamak için, belirlenen hedeflerin neresinde olunduğu ve hangi ölçüde başarılı olunduğunun değerlendirmesinin sık sık yapılması da esastır.

* Hedefleri gerçeğe çevrilebilecek stratejileri üretebilmek amacıyla sürekli yaratıcı olmalı, alanındaki gelişmeleri sürekli takip etmeli, ulaşması herkes için mümkün olmayan bilgi, fikir ve düşüncelere kolaylıkla ulaşabilmelidir. Bunun için bilgiye ulaşılabilecek insan ve kurumlarla gelişmis bir iletişim ağına sahip olmalıdır.

* Zamanı en verimli şekilde yönetmek için planlamalar yapmalıdır.

* Sorumluluk alma yetisine ve risk alabilme cesaretine sahip olmalıdır.

*Riskleri paylaştırmak ve girişimin hedeflerini kolaylaştırması için başkalarını ikna edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

* Sürekli kendini geliştirme arzusunda olmalı, yeniliklere uzak kalmamalıdır.

Girişimcilik faaliyetlerinde temel amaç kar etmektir, fakat girişimci faaliyetlerinin zarar etme riskini de

üstlenmelidir. Bu bağlamda girişimcilik sağlam bir risk alma becerisi olarak da tanımlanabilir. Bir girişime başlamadan önce, geleceğe yönelik olarak yükselen ve gerileyen sektör analizlerinin yapılması, arz ve talebin ne yönde gelişeceğinin belirlenmesi de önemlidir.
 

Başarılı girişimciler birkaç yönden diğerlerinden farklı düşünmektedir. Örneğin; kendi yargılarına fazlasıyla güvenmekte, aynı sekilde diğer insanlarla etkileşim içine girebilmektedirler. Sosyal algıları yüksek kişiler olarak yeni sosyal koşullara daha iyi uyum sağlayabilmektedirler.
Ayrıca girişimcilerin, basarı ya da başarısızlıklarını dışsal faktörlerden daha çok kendilerine bağladıkları görülmüştür .

Girişimci kişinin çevredeki fırsatları önceden görüp bunu bir girişime dönüştürme eğiliminde olması proaktif bir kişilik göstergesidir.

Girişimciler; müşteriler, çalışanlar, ortaklar, hisse sahipleri gibi çok farklı çevrelerle etkileşim içerisine

girmek zorundadırlar. Bazı durumlarda bir yatırım bankacısını veya hisse sahibini ikna eden bir satış elemanı ya da ürün veya hizmet alan bir müşteri rolüne bürünebilmektedirler. Bu dış ilişkilere ek olarak girişimci kendi çalışanları ve ortakları ile kişiler arası ilişkiler için ayrıca zaman harcamaktadır. Sonuçta girişimcilik tipik bir yöneticilikten daha fazla hem iç hem de dış çevreyle sosyal etkileşim içine girmeyi gerektirmektedir. Dışa dönüklük girişimsel islerle pozitif yönde ilişkili bir özelliktir.

Sorumluluk, tüm is biçimleri için is performansının sabit bir kişilik yordayıcısı olarak görülmektedir

Sorumluluk; basarı motivasyonu gibi önemli bir kavramı içinde barındırmaktadır.

yüksek derecede basarı ihtiyacının kişileri girişimciliğe yönlendirdiğini öne sürmektedir. Bu durumu girişimcilerin diger faktörlerden daha çok kendi çabalarına bağlı olan performans durumlarına daha fazla öncelik vermeleriyle açıklamaktadır.

Girişimcilerin yüksek derecede başarıya ihtiyaç duyduklarını dolayısıyla sorumluluk boyutunda

yüksek seviyelerde yer aldıklarını göstermektedir.

Toplumların doğal, toplumsal, dini ve ekolojik koşullarındaki farklılıklar kültürel yapılarının da

farklılaşmasına neden olmaktadır. Tarihi geçmişi, ırk, din ya da benzer coğrafi koşullara sahip toplulukların kültürel kodlarında pek çok ortak nokta bulmak mümkündür.

Bireyin içinde yetiştiği toplum, o bireyin edineceği inançları, değerleri ve davranış

biçimlerini etkilemektedir.

Birey içinde doğduğu kültürün özelliklerini edinmekte ve daha sonra bunları davranışlarına yansıtmaktadır.

Girişimciliğin de; kültürel değerlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Üyesi oldukları topluma ait

kültürden aldıkları parametrelerle oluşan bir alt kültür çerçevesinde hareket eden girişimcilerin, kişilik

yapıları da bundan etkilenecektir.