Girişimcilik ve kalkınmadaki rolü

Yayın Tarihi 18 Kasım 2020

Girişimcilik ve kalkınmadaki rolü

Kalkınma, sadece ekonomik ye teknolojik bir olgu değildir. Bunun ötesinde çok çeşitli sosyal, kültürel, demografik nitelikler de taşıyan karmaşık bir süreçtir. Kapitalist kalkınma modellerinde sanayileşmenin en önemli dinamiği girişimcidir.

Klasik ekonomi doktrininde üretim faktörleri emek, sermaye ve topraktır. Bunların üretim sürecinde kullanılması üç çeşit gelir sağlar bunlar sırasıyla ücretler, faiz ve kiradır. Ekonomik analizde son değişiklikler bir dördüncü üretim faktörü daha ilave etmiştir. Girişimci, dolayısıyla bir dördüncü gelir çeşidi ortaya çıkmıştır; KÂR. Aslında başlangıçta tanımlanan girişimci, bir yöneticidir, ama sorumluluğu ve riski olan bir yöneticidir.

Girişimcinin ortaya çıkması az gelişmiş ekonomilerin kalkınması için zorunludur. Girişimci net bir şekilde sınırlanmış bir sosyal meslek grubuna ait olarak tanımlanamaz. Onun tanımı fonksiyonuna göre yapılmalıdır. Girişimcinin çağdaş toplumdaki fonksiyonu üretim faktörlerinin yeni bileşiminin yani yeniliğin gerçekleştirilmesidir. Bu anlayışta girişimci “yenilikçi” anlamında kullanılmaktadır.

Yeniliği, ürünlerin ,üretim tekniklerin veya örgütsel düzenlemeler olarak düşünebiliriz. Yeni ürünün sunulması, yeni üretim tekniğinin kullanılması, yeni pazarların açılışı, yeni hammadde ve yarı mamul madde kaynağının bulunması, yeni bir organizasyon biçiminin gerçekleştirilmesi yeniliğin başlıca ortaya çıktığı durumlardır.

Yazımızın başında Kalkınma terimi özellikle kullanılmıştır. Kalkınma sosyo ekonomik yapıda nitelik ve nicelik itibariyle bir değişmenin olmasıdır. Genellikle az gelişmiş ülkeler için kalkınmadan bahsedilir. Sanayileşmiş ülkelerde modern büyük şirketlerin ortaya çıkmasıyla girişimcilik çok farklı bir yapıya bürünerek kurumsallaşmıştır.

Kalkınmanın sorun olduğu ülkelerde ise girişimci hala önemini korumaktadır. Girişimci kalkınma çabası içindeki ülkelerde sanayileşmenin en temel dinamiklerinden birisi olarak ifade edilir.

Girişimcilerin yerine getirmeleri beklenen ilk fonksiyon planlamak ve yenilik yapmaktır. Bu fonksiyonu yerine getirebilmek belli ölçüde eğitim düzeyi ile de ilgilidir.

Girişimci sanayiyi kuran, başlatan kişi olduğu gibi sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun karar ve uygulamaları sonucunda gerçekleşebilecektir. Bu karar ve uygulamaları yönlendiren girişimci zihniyetinin oluşumunda bu kişilerin sanayici olmadan önceki uğraşıları eğitim düzeyleri gibi sosyo ekonomik nitelikleri etkili olacaktır. Girişimci sanayi başlatan olduğu kadar onun geliştirilmesini de üstlenen kişidir. Gelişmenin özü ise yeniliktir ve yeniliğin girmesi kısır döngüyü sona erdirerek sosyal ve ekonomik yapının durağan durumdan kurtulmasını sağlayacaktır.