Finansal Sektöre Olan Borçlar

Yayın Tarihi 27 Şubat 2020

Değerli Okuyucularımız,  Bir yazarın en önemli emniyet supabı ve şansı, yazdığı yazıyla ilgili konuya hakim okurlarının geri bildirimleridir. 

Değerli Okuyucularımız, 
Bir yazarın en önemli emniyet supabı ve şansı, yazdığı yazıyla ilgili konuya hakim okurlarının geri bildirimleridir. 
20 Şubat 2020 günü yayımlanan “Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması” başlıklı yazımızın bir yerinde “…konkordato da bağımsız denetim raporu istenirken, uzlaşma yolunda yeminli mali müşavirin tasdiki yeterli sayılmıştır…” denilmiştir. 
Okurlarımızdan Sn. Av. Cemil Aygün’e teşekkür ederim. Vermiş olduğu geri bildirim üzerine bu konuya bir açıklık getirme ve yazıma küçük bir ilave yapma ihtiyacı doğmuştur.  
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma isteyen borçlunun mevcutları ile alacaklarının, borçlarını karşılamaya yetmediği, yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış ara bilanço ile nakit akış tablosu ve diğer değerleme belgelerine göre belirlenecektir. Keza, Mahkemece uzlaşma protokolünün tasdik edilmesini takiben atanacak ara dönem denetçisi de yeminli mali müşavirler arasından seçilecektir (Yönetmelik m.3). 
Mahkemeye başvuru evrakları içinde yer alan finansal analiz raporunu ise bir bağımsız denetim kuruluşuna hazırlattırılması gerekir. Finansal analiz raporunu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşundan özellikle borçlunun projeye uyup uyamayacağı, projenin borçluya ödeme kabiliyeti kazandırıp kazandıramayacağı ve iflas durumuna göre alacaklıların daha lehine olup olmadığı hususlarında görüş bildirmesi beklenmektedir. 
Bu ilaveden sonra bugünkü konumuza geçebiliriz. 
***
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Kısaca Fyy), 
    • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun “Geçici 32 nci maddesi”,
    • 15.08.2018 tarihli 30510 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik”,
    • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanıp, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Çerçeve Anlaşması”
İle düzenlenmiş, çok sayıda finansal kuruluşla bir borç yapılandırma şeklidir. Konuya ilişkin ayrıntı, www.tbb.org.tr/fyy de detaylıca yer aldığından, bir farkındalık oluşması için kısaca değinilecektir. 
TBB tarafından hazırlanmış olan 29 Ocak 2019 tarihli “çerçeve anlaşması” kapsamına 100.000.000,00 TL üzeri nakit veya gayrinakit anapara finansal borcu olan borçluların müracaat edebileceği düzenlenmiş iken, TBB’nin 14 Ekim 2019 tarihli kamuoyu duyurusunda bu rakam 25.000.000,00 TL üzeri nakit veya gayrinakit anapara finansal borcu şeklinde revize edilerek daha fazla borçlunun yararlanmasına imkan tanınmıştır. Kamu oyu duyurusunda küçük ölçekli borçlularında yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulanmıştır. 
Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY), borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen, anapara borcu 25.000.000,00 TL üzerinde olan finansal borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmıştır. 
Borçlu, FYY talebiyle en yüksek kredi borcu bulunan üç bankadan birine (bu genellikle en büyük alacaklı banka olmaktadır) müracaat edecektir. FYY sürecini yürüteceğini kabul eden bankaya, lider banka (LB) denilmektedir. 
FYY talebini alan lider banka, ilk iş olarak borçlunun mali durumunun tespiti ve fizibilitesi Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK)’nın kararıyla bir banka veya bankalara, bağımsız denetim kuruluşlarına ya da AKK tarafından uygun görülecek kuruluşlara yaptırılır.  
Fizibilitesi uygun görülen borçlu yönünden LB, alacaklılar nezdinde FYY görüşmelerini başlatır, toplantılara liderlik eder ve süreci yürütür.  
Süreç oldukça esnek bir süreçtir. Kredi borçlarının vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave yeni kredi vermek, anapara dahil krediye ilişkin her türlü indirimin yapılması, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak, diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak, şeklinde alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesi gibi bir çok hususu içeren anlaşma ile süreç olumlu olarak Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanarak tamamlanır veya olumsuz olarak sonlanır. 
Toplantıları, Kararlar, İşlemleri
    • AKK toplantıları ve oylamaları elektronik ortamda yapılabilir. 
    • AKK uygun göreceği diğer alacaklılar (örneğin reel sektör alacaklıları ) da FYYS’ne dahil edilebilir. 
    • Ek kredi kullandırılması kararının yürürlüğe girebilmesi için, AKK toplantısında en az 2 alacaklının evet demesi  ve alacak tutarlarının % 90 seviyesinde bulunması halinde, ek kredi kullandırılması zorunlu hale gelir. 
    • % 75 alacak ve % 30 sayısal seviyesiyle ek kredi kullandırılması kararı alınmış olması halinde dileyen kredi kullandırabilir. 
    • Borç tespiti, başvuru tarihi itibariyle yapılır. 
    • 90 gün içinde FYYS imzalanamamış ise süreç sona erer. 
    • % 75 alacak ve % 30 sayıyla bu süre 60 gün uzatılabilir. Her halükarda uzatmalarla birlikte TOPLAM SÜRE en fazla150 gündür. 
    • Çerçeve sözleşmesini imzalamış olan finansal kuruluşlar, borçluyla aynı risk grubundakilere piyasa faizinin altında faiz uygulayamazlar, ilave finansman sağlayamazlar. 
Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. 
Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. 
Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır. 
Saygılarımla.