Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü... Kırsal turizm

Yayın Tarihi 27 Ocak 2021

Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü... Kırsal turizm

Kırsal turizm, doğal çevrede uygulanmakla birlikte kırsal kültürü içine alan, onunla bütünleşen bir özellik taşır.

Bu yazımızda hedef ve amaç; turizm coğrafyasını inceleme konularından biri olan “turizmin doğal mekan kullanımı, ilişkiler ve etkileşim/ler” den yola çıkarak, kırsal turizmi, bu yaklaşımla ele almaktır.

Öte yandan bu turizm türünün, sürdürülebilir turizm ve turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında önemli bir role sahip olması , ülkemizde henüz uygulanmayan ya da eksik ve yanlış uygulanan kırsal turizmi tanımamız ve tanıtmamız gereğini gündeme getirmiştir.

Kırsal turizm, turizmin on iki aya yayılmasında kırsal gelirin arttırılmasında diğer bir ifadeyle kırsal kalkınmada ve kültürel mirasın korunmasında rol oynamakta, ancak, bu olumlu yönleri (etkileri) yanında, doğal ortamların tahribi, tarımsal yapıda bozulmalar ve kültürel kirlenme ortaya çıkabilmektedir. O nedenle kırsal turizmde planlama ve koordinasyon bir ürününde yer seçiminde çok dikkat edilmeli, konaklama ve altyapıya belirli standartlar getirilmeli, etkinlikler ve hizmetlerde kaliteden ödün verilmemeli, ayrıca turizm personeli ve yerel halk eğitimden geçirilmelidir.

Turizm için günümüzde “dünyanın en büyük endüstrisi, en büyük ekonomik etkinliğidir” denilmektedir. Öte yandan turizmin uluslararası boyutu göz önüne alındığında, “en büyük nüfus hareketi (göç)” olduğuna da şüphe yoktur. Bütün bu niteliklerine, “alan tüketiminden sorumlu bir numaralı ajan” gerçeği de eklenirse, turizmin tanımında yer aldığı üzere “bir ilişkiler ve olaylar bütünü” ifadesi, öz biçimde turizmi anlatmış olur. Böyle dev bir endüstriyi yönetmek oldukça zordur. Turizmde politika, planlama, koordinasyon ve eğitim, turizmin sağlıklı gelişiminde en önemli belirleyicilerdir. Ayrıca, turizmde tanıtım ve pazarlamanın da önemi yadsınamaz.

Turizm, insana hizmet eden, aynı zamanda da insan emeğini en fazla kullanan bir ekonomik sektördür.

Turizmin doğduğu, geliştiği bir mekan (doğal veya kültürel çevre) bulunmakta, bunun üzerinden turiste hizmet verilmekte, buradan gelir elde edilmekte ve turizmin geleceği de bu mekanın doğru kullanımına bağlı kalmaktadır.

Turizmin kullandığı alanlar, çok çeşitlilik gösterir. Kentlerden kırlara, kıyılardan yaylalara ve oradan karlı dağlara, arkeolojik sitlerden köylere, göllerden nehirlere, kaplıcalara, mağaralara, ormanlara, çöllere, kutsal yerlere, adalara kadar bu çeşitlilik sürüp gider. Buralarda yer alan doğal-kültürel kaynaklar eksantrik ,enteresan ilginç ve otantik olduğu sürece, insanları kendine çeker. İşte mekanların ve kültürlerin birbirinden farklılığı, turizm türlerini de o denli çok yapar.

Turizmin ağırlıklı olarak rekreasyona dayalı oluşu, rekreasyona en fazla olanak veren doğal mekanların sıkça kullanımını ve doğaya dayalı turizm türlerinin gelişimini beraberinde getirmiştir. İnsanların talebinden kaynağını alan bu yönelmeye, ülkelerin turizmden daha fazla kazanç sağlayabilme istekleri de eklenince, ekosistem dengesi hassas yerler bile turizme kolayca açılmaktadır. Ancak, aşırı, yanlış, kontrolsüz ve plansız kullanım, “turizmin olumsuz çevresel etkileri”nin gündeme gelmesine yol açmakta, o nedenle günümüzde, çevreye uyumlu ve onu koruyan turizm türleri teşvik görmektedir.

Kırsal coğrafi ortamlar; doğal ve kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanının giderek artan rekreasyon gereksinimine geçmişten günümüze cevap vermeye çalışmaktadır. Kent insanları, kırsal alanlara çoğunlukla; rekreasyonel amaçlı günübirlik veya akraba-tanıdık ziyaretleri için giderken, özellikle kırsal yaşam biçiminin çekiciliği, stres ve baskı yaratacak sınırlamaların ve zorunlulukların olmayışı, buna karşın kişilerin kendilerini özgür hissetmesini sağlayacak olanakların varlığı, günümüzde gerek hafta sonları, gerekse mevsimlik (yıllık) tatillerde bu ortamlara yoğun ziyaretleri beraberinde getirmiş, böylece “Kırsal Turizm” denilen bir turizm türü doğmuştur.

KIRSAL TURİZM NEDİR:

Kırsal alanlarda geleneksel ekonomik işlevler, tarım ve hayvancılık olup, turizm bunlara sonradan eklenmiştir. Kırsal turizm için çok kısa tanımıyla “kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm türüdür” demek mümkündür. Turizm için “kırsal” ın taşıdığı anlam; deniz turizmi merkezleri dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzakta, kırlara özgü doğal ve kültürel yapının korunduğu, tenha, yapaylıkla tanışmamış (otantik) alandır. Kırsal turizmde, konaklama süresinden çok, gidilen yerin uzaklığı önemlidir. Hatta uzaklığı 75 km den az olan yerlere yapılan ziyaretler, pek kırsal turizm sayılmamaktadır

Kırsal alanlarda geleneksel ekonomik işlevler, tarım ve hayvancılık olup, turizm bunlara sonradan eklenmiştir. Kırsal turizm için çok kısa tanımıyla “kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm türüdür” demek mümkündür. Turizm için “kırsal”ın taşıdığı anlam; deniz turizmi merkezleri dışında kalan, kentsel yerleşimlerden uzakta, kırlara özgü doğal ve kültürel yapının korunduğu, tenha, yapaylıkla tanışmamış (otantik) alandır. Kırsal turizmde, konaklama süresinden çok, gidilen yerin uzaklığı önemlidir. Hatta uzaklığı 75 km den az olan yerlere yapılan ziyaretler, pek kırsal turizm sayılmamaktadır.

Kırsal alanlar, turizm türleri içinde yalnızca kırsal turizmin gelişmesine uygun alanlar değil, aynı zamanda bu ortamı paylaşan birçok turizm türünün de “mekanı” sayılırlar. Söz gelimi, kamp - karavan turizmi, eko turizm, yeşil turizm, mağara turizmi, akarsu turizmi, yayla turizmi, dağ turizmi, kış sporları turizmi, av turizmi vb. gibi doğrudan doğaya dayalı olarak yapılan turizm türleri veya turistik aktiviteler, kırsal mekanları kırsal turizm kadar, belki daha fazla kullanmaktadırlar. Bu durumda, aynı ortamı paylaşan bir çok turizm türü arasında kırsal turizmin ayırt edici yönü nedir ? sorusuna en kısa yanıt, kırsal turizme başka bir ad vermekle karşılanabilir :

Köy Turizmi: Bu turizm türünü tercih edenlerin profilinden yola çıkarak, kırsal turizm için aynı zamanda ; “Aile ve yetişkin turizmi” ya da “Geri dönüş turizmi” yakıştırmaları yapılmakta, öte yandan, “Geleneklere adanmış tatil turizmi” veya “Keşif turizmi” gibi benzetmelere de gidilmektedir . Gerçekten de bütün bu ifadelerin hepsinin, kırsal turizmi tanımlamaya yardımcı olduğu söylenebilir.

Günümüzde kırsal turizmle iç içe girmiş iki turizm türü daha bulunmaktadır : Çiftlik Turizmi ve Tarımsal Turizm. Hatta her ikisi de kırsallığı çağrıştırdığından, kırsal turizm yerine de kullanılmaktadır.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın …