Değerli konut vergisi

Yayın Tarihi 21 Ocak 2021

Değerli konut vergisi

05.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa, “Değerli Konut Vergisi” bölümü eklenmiştir.

1319 sayılı Kanunun 42 ve 44 ncü maddesi gereğince değeri 5.000.000,00 TL’yi aşan konutların (meskenlerin), bu rakamı aşan kısmı değerli konut vergisine tabidir. Bu rakam yeniden değerleme ile 2021 yılı için 5.227.000,00 TL olmuştur. Kanunun 46 ncı maddesine göre vergi oranları şöyledir:

2020 yılı yılı için 5 milyon-7.5 milyon TL arasındaki meskenlerin vergi oranı binde 3, 7 milyon 5 bin 1 lira – 10 milyon TL arası meskenlerin vergi oranı binde 6 ve 10 milyon 1 liranın üstü binde 10’dur.

2021 yılı için 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasındaki meskenlerin vergi oranı binde 3, 7 milyon 841 bin 1 lira ile 10 milyon 455 bin TL arasındaki meskenlerin binde 6 ve 10 milyon 455 milyon 1 TL üzerindeki meskenlerin vergi oranı binde 10 olarak belirlenmiştir.

 

Paylı veya elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazın değerli konut olup olmadığı değerlendirmesinde toplam değeri dikkate alınır. Vergilendirmede ise paylı mülkiyette her malik kendi payından, elbirliği mülkiyetinde ise malikler vergiden müteselsilen sorumludur.

 

Vergiden malik, intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa meskeni malik gibi tasarruf edenler sorumludur.

 

  • Türkiye sınırları içinde tek değerli konutu olanlar, değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur. Beyanname yükümlülüğü yoktur.

  • Birden fazla değerli konutu bulunanların, değer itibariyle en düşük değerli olanı beyannamede gösterilir ancak vergiden muaftır.

  • Muafiyet, bu kişilerin tek konuta hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.

  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konut nitelikli taşınmazları muaftır. Bu taşınmazların kullanılması veya kiraya verilmesi durumunda muafiyet kalkar.

  • Arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan konut nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır. Bu taşınmazların kullanılması veya kiraya verilmesi durumunda muafiyet kalkar.

 

Ayrıca, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu konutlar ile yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan konut nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus konutlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait konutlar, değerli konut vergisinden muaftırlar.

 

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak 2021 günü 31365 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, oldukça detaylı ve çeşitli olasılıklara göre örneklerle açıklanmıştır.

 

Tebliğin 6 ncı maddesinde, beyannamenin 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi, tarh ve tahakkuk ettirilen verginin Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerektiği ve detayları açıklanmıştır. Tebliğe, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sayın Okuyucu, işbu köşe yazımız genel bilgilendirme niteliğinde olup, bir danışmanlık veya avukatlık hizmeti ya da hukuki mütalaa değildir. Kanun, Yönetmelik, Tebliğ esastır. Teknik konu olduğu da göz önünde bulundurularak, herhangi bir cezai sorumlulukla karşılaşılmamak için özellikle mali müşavirinizden ve avukatınızdan destek almanızı öneririz.