7244 sayılı kanunla uzatılan süreler ve alınan tedbirler

Yayın Tarihi 30 Nisan 2020

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak veya bertaraf edebilmek için önce 7226 sayılı Kanun ile birçok tedbir yürürlüğe konulmuş, akabinde ise 7244 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak veya bertaraf edebilmek için önce 7226 sayılı Kanun ile birçok tedbir yürürlüğe konulmuş, akabinde ise 7244 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

7226 sayılı Kanuna daha önceki yazılarımızda yer vermiştik. Geçen haftaki yazımızda ise 7244 sayılı Kanunla ertelenen borçları ve TEDAŞ borçlarının yeniden yapılandırılmasını işlemiştik. Bugünkü yazımızda ise uzatılan süreler, ertelenen toplantılar ve alınan diğer tedbirlere değinilecektir.

 • 2020 yılı içinde süresi dolacak olan tarım ürünleri depoculuk lisanslarının süresi 1 yıl uzatılmıştır.

 • Ticari gemiler için düzenlenen ve süresi 11/03/2020 – 31/07/2020 tarihlerinde dolan veya dolacak olan denize elverişlilik belgelerinin süresi 01/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • Ticari gemilerde yapılması gereken donanım denetimleri 01/08/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

 • Derneklerin vereceği bildirimler, beyannameler, genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiş olup, ertelemeyi takiben 30 gün içinde yapılacaklardır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları ilk genel kurula kadar devam edecektir.

 • Kooperatiflerin genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiş olup, ertelemeyi takiben 3 ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları ilk genel kurula kadar devam edecektir.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiş olup, ertelemeyi takiben 3 ay içinde yapılması kabul edilmiştir. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları ilk genel kurula kadar devam edecektir.

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, mayıs ayı içinde yapılacak Birlik Genel Kurul toplantısı, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır.

 • Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacaktır.

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitleri ve toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır.

 • Hazineye ait taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması veya sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesine dair ihaleler 31/07/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

 • Seyahat acentalarının işletme belgelerini, acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredebileceği, işletme belgesinin devrinin Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edeceği, devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvanın on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacağı ve işletme belgesini devreden tüzel kişiliğe ise üç yıl süreyle yeniden işletme belgesi verilemeyeceği, işletme belgesinin devrine ilişkin usul ve esaslarının Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir (1618 sayılı K. md.4/3).

 • Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları; hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı, 17/04/2020 den itibaren 3 ay süreyle aranmayacaktır (2828 sayılı K. geçici md.18).

 • 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik maaşı ancak uygunluk tespitlerinden sonra bağlanabilmekteydi. Süreci hızlandırmak amacıyla, “uygunluk tespitinin beklenmesi” kaldırılmıştır.

 • İş Kanuna tabi olsun veya olmasın ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama durumu hariç, iş ve hizmet sözleşmeleri 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle fesih edilemeyecektir. Ancak bu süre boyuncu işçiler ücretsiz izne çıkarılabilir. İzne çıkarılma işçi için haklı fesih sebebi değildir. Bu hükme aykırı davranan işverene veya işveren vekiline işçi başı brüt asgari ücret üzerinden idari para cezası verilecektir (4857 sayılı K. geçici md.10).

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almayan ve kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamayan işçinin ücretsiz izne çıkarıldığında veyahut 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi işsizlik maaşı alabilecek şekilde (4447 sayılı K. md.51) sona erdirilmiş olmasına rağmen diğer koşulları sağlayamaması nedeniyle işsizlik maaşı alamayan işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işsiz kaldığı süre için, İşsizlik Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanacaktır. Damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır (4447 sayılı K. geçici madde 24).

Ayrıca bu ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, anılan Kanunun 60/1 (g) maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Fonundan karşılanacaktır. Detaylarının Bakanlıkça düzenlenecektir.

 • Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacaktır.

 • Sermaye şirketleri, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarlık kısmını dağıtabilecektir. Geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtımı yapılamayacak, genel kurulda yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecektir. Kâr dağıtımına ilişkin olarak alınmış ve yüzde yirmi beşi aşan kâr dağıtımına karar verilmiş ve henüz yüzde yirmi beşi aşan kısmı dağıtılmamış ise dağıtım yukarıda belirtilen tarihten sonraya bırakılacaktır. Bu hususa ilişkin uygulamayı gösterecek alt düzenleme Ticaret Bakanlığınca yapılacaktır. Kamunun yüzde elliden fazla paya sahip olduğu sermaye şirketleri bu kuralın dışındadır (6102 sayılı K. geçici md.13).

 • Üretim, dağıtım ve tedarik zincirini bozucu stokçuluğun önlenmesi ve aşırı fiyat artışının önüne geçilmesi için çok büyük idari para cezaları getirilmiştir.

Sağlıklı günler dileğimle