7244 sayılı Kanunla ertelenen borçlar ve TEDAŞ alacaklarının yapılandırılması

Yayın Tarihi 23 Nisan 2020

Değerli Okurlar, 17 Nisan 2020 günü Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren ve koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayatımıza etkilerini azaltmaya yönelik çıkarılan, 7244 sayılı Kanunla bazı alacaklar 3 ay süreyle ertelenmiş, TEDAŞ’ın alacaklarının yapılandırılması için ise yeni düzenleme getirilmiştir.

Değerli Okurlar,

17 Nisan 2020 günü Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren ve koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayatımıza etkilerini azaltmaya yönelik çıkarılan, 7244 sayılı Kanunla bazı alacaklar 3 ay süreyle ertelenmiş, TEDAŞ’ın alacaklarının yapılandırılması için ise yeni düzenleme getirilmiştir. İhtiyacı olan herhangi bir okurumuzun hayatına dokunur ve katkıda bulunuruz düşüncesiyle özetlemeye çalışacağım.

 • Bir sözleşmeye istinaden, Hazine adına kayıtlı taşınmazlar nedeniyle alınan ecrimisiller,
 • Orman Genel Müdürlüğünden kiralanan mesire yerlerin kirası,
 • Milli Parklar Kanununa tabi alanlarındaki kiralanmış yerlerin kirası,

Herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın, 01/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık ödemeleri, 3 ay ertelenmiştir. İlgili Bakanın 3 aya kadar uzatma yetkisi vardır. Ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakları,

19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık ödemeleri, 3 ay büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili kararıyla ertelenebilecektir. Bu süre ihtiyaca göre Bakanlıkça 3 ay uzatılabilecektir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri,
 • Tüm sosyal sigorta prim ödemeleri,
 • Belediyelerin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemeleri,
 • 17.04.2020 tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenmiştir. Bu süreler, Cumhurbaşkanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Erteleme süresince 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları,

17.04.2020 tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi 3 ay erteleyebilir. Bu süreler, belediye meclisince 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

 • Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere,

Toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapılabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. İlgili Bakan 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

 

 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16'ncı maddesi kapsamındaki kredi borçları, 17.04.2020 tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, 3 ay süreyle ertelenir. İlgili Bakan, 3 aya kadar uzatabilir. Söz konusu borçlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilir.
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.
 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.
 • TEDAŞ, elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılacaktır:

Vadesi, 01/02/2020 tarihi itibarıyla gelmiş olduğu halde ödenmemiş ve 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu alt bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, 17/04/2020 tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

TEDAŞ’ın bu alacaklarına ilişkin dava açılması ya da icra takibi yapılması hâlinde 6824 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri gereğince işlem yapılacağı, 01/02/2020 tarihinden itibaren 2023 yılı Ekim ayı son gününe kadar ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği, yapılmış tahsilatların iade edilemeyeceği, ödemelerin süresinde gerçekleştirilmemesi halinde bu bent hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği,

Uygulamanın detaylarına ilişkin usul ve esasların TEDAŞ tarafından belirleneceği kabul edilmiştir.

Saygılarımla...