;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

“Bilim kurumlarında hemşireler de yer almalı”

Hemşireler Günü tüm ülkede kutlanırken, hemşireler taleplerini sıraladı. Bilim kurumlarında hemşirelerin de temsil edilmesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada, “Halk sağlığının korunması ve güçlendirilmesinde hemşirelerin öneminin bakanlık tarafından fark edileceğini umuyoruz” denildi

“Bilim kurumlarında hemşireler de yer almalı”

Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analiz Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Hemşirelerin talepleri, şikayetleri ve dernek tarafından yapılan online anket verileri dikkate alınarak hazırlanan rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hemşirelerin koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşadıklarına ilişkin raporda hastalara bakan hemşirelerin koruyucu ekipman sorunu yaşadığının dile getirilmesi dikkat çekti. Ayrıca beslenme ihtiyacının eksikliği de hemşireleri zor durumda bırakıyor.

KORUYUCU EKİPMAN YETERSİZ”

Farklı kliniklerde çalışan hemşirelerin hasta yoğunluğu nedeniyle pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine rağmen oryantasyonlarının sağlanmadığı vurgulanan raporda, “Derneğimiz tarafından yürütülen çalışmada COVID-19 tanılı hastaya bakım verirken hemşirelerin yüzde 24’ü eldiven, yüzde 39.3’ü tıbbi maske, yüzde 79.7’si N95 maske, yüzde 43.9’u siperlik veya gözlük ve yüzde 60.9’u tek kullanımlık tuluma ulaşmada zorluk yaşadığını belirtmiştir. Hemşirelerin sadece yüzde 26’sı kurumunda kişisel koruyucu ekipman eksikliği olmadığını ifade etmiştir. Bazı kurumlarda, kişisel koruyucu ekipman tesliminde ya da COVID-19 testi yaptırılmak istendiğinde ‘kişisel koruyucu ekipmanın uygunsuz kullanımından doğabilecek yükümlülükleri kabul ettiğimi beyan ederim’ ifadesinin yer aldığı bir formun imzalatılmak istendiği bildirilmiştir. Derneğimiz tarafından yürütülen çalışmada meslektaşlarımızın yüzde 5.2’si böyle bir taahhütname imzaladıklarını söylemiştir” ifadelerine yer verildi.

YETERLİ DİNLENME ZAMANI VERİLMİYOR

Raporda yer alan başka bir sonuca göre ise uzun mesailerde çalışılmasına rağmen hemşirelere yeterli dinlenme zamanı verilmiyor. Hatta bazı kurumlarda dinlenme alanları yetersiz ya da uygunsuz... Dernek tarafından yürütülen çalışmada hemşirelerin yüzde 21.2’si çalışma süresince hiç mola vermediklerini belirtildi. Ayrıca hemşirelerin yüzde 50.1’i kurumunda yeterli ve dengeli beslenme için gerekli yemek sunumunun yapılmadığını, yüzde 30.1’i ise kısmen yapıldığını ifade etti. Konuya ilişkin önerilerin de yer aldığı raporda, “Yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda 8 saatten fazla çalışmaya müsaade edilmemelidir. Hem kurum hem de meslektaşlarımızın kalmakta oldukları misafirhanelerde yemekhane hizmetlerinin yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürecek nitelikte olmalıdır. COVID-19 tanısı almış, iyileşmiş, evde, klinikte ve yoğun bakım ünitesinde tedavi alan ve entübe olan sağlık çalışanların, güncel sayısı ve mesleklere göre oranları açıklanmalıdır” denildi.

ÖDEMELER AÇIKLANANDAN DÜŞÜK!

Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin hak kaybına uğramasını önleyecek düzenlemelerin yapılması ve özel sağlık kuruluşlarının bu doğrultuda denetlenmesi gerektiğini önerilen raporda, hemşirelerin özlük hakları ve ek ödemelerine yönelik sorunların yaşandığı belirtilerek, “Alandan aldığımız şikayetlerde ödemelerin açıklandığından daha düşük yapılmadığı ve adil davranılmadığı belirtildi. Aynı pozisyondaki kurumlar arasında farklılıklar olduğu ifade edildi. Bazı kurumlarda ayda birkaç nöbet tutan hekimlere bile tavandan ödeme yapılırken, hemşirelere yapılan ödemelerde kesinti olduğu belirtildi. Bazı kurumlarda hekimlerin katsayıları artırılarak, pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ek ödemelerinden kesilip hekimlere ödeme yapıldığı aktarıldı. Salgın döneminde devlet tarafından sağlık çalışanlarına verilen bu ödemelerin çalışma koşulları, çalışma saatleri, hastalara sıfır noktasında hizmet verme, bulaş riski, her bir hasta ile temas sıklığı ve süresi dikkate alınarak daha adaletli ve hakkaniyetli ödeme yapılması, ek ödemeler konusundaki inisiyatifin uygulamada ciddi farklılıklara yol açacak şekilde başhekimlere verilmeyip standart bir prosedürün oluşturulması ve sağlık çalışanları arasında barışı bozacak farklılıkların ortadan kaldırılması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

HEMŞİRELERİN TEMSİL EDİLMESİ ÖNEMLİ

Raporun son kısmında hemşirelik hizmetlerinin nitelikli ve güvenli sunulmasına yönelik şu öneriler sıralandı: “COVID-19 pandemi sürecini, ülke olarak en az zararla atlatmak ve bu kriz durumundan güçlenerek çıkmak için sağlık bakım sistemi ve halk sağlığının korunması ve güçlendirilmesinde hemşirelerin kritik öneminin bakanlığımız tarafından da fark edileceğini umuyoruz. Bilim kurumlarında hemşirelerin de temsil edilmesinin önemini bir kez daha hatırlatıyor, tüm kurumlarda nitelikli ve güvenli hemşirelik bakımı verilebilmesi için Türk Hemşireler Derneği ile bazı üniversite ve hemşirelikte özel dal dernekleri iş birliğinde hazırlanmış olan ve tarafınıza iletilen COVID-19 Hemşirelik Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları başlıklı rehberin ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El Hijyeni videolarının bakanlık hastanelerinde kullanılmasını arz ediyoruz.” - Doğukan Fikri FİDAN

 

Next page

Gazete Yenigün